Sony Xperia Z3 Plus Dual - แป้นโทรศัพท์

background image

แป้นโทรศัพท์

แป้นโทรศัพท์จะคล้ายกับแป้นพิมพ์บนตัวโทรศัพท์มาตรฐาน 12 ปุ่ม คุณสามารถใช้ตัวเลือกการคาดการณ์ตัวอักษร

และการป้อนข้อความแบบกดปุ่มหลายครั้งได้ คุณสามารถเปิดใช้วิธีการป้อนข้อความสําหรับแป้นโทรศัพท์ผ่านการตั้ง

ค่าแป้นพิมพ์ได้ แป้นโทรศัพท์มีให้ใช้งานสําหรับการจัดวางแบบแนวตั้งเท่านั้น

1 เลือกตัวเลือกป้อนข้อความ คุณสามารถแตะที่อักขระแต่ละตัวหนึ่งครั้งและใช้คําที่แนะนํา หรือใช้วิธีแตะแป้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเลือก

อักขระที่ต้องการจะถูกเลือก

2 ลบอักขระที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์

3 ขึ้นบรรทัดใหม่หรือยืนยันการป้อนข้อความ

4 เปลี่ยนตัวพิมพ์และเปิดใช้ Caps Lock

5 แสดงหมายเลข

6 แสดงสัญลักษณ์และไอคอนรูปยิ้ม

7 เว้นวรรค

การเปิดแป้นโทรศัพท์เป็นครั้งแรก

1

แตะที่ช่องป้อนข้อความ จากนั้น แตะ

2

แตะ จากนั้น แตะ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์

3

แตะ

แป้นพิมพ์แนวตั้ง จากนั้น เลือกตัวเลือก แป้นโทรศัพท์

การป้อนข้อความโดยใช้แป้นโทรศัพท์

เมื่อ ปรากฏบนแป้นโทรศัพท์ ให้แตะปุ่มตัวอักษรเพียงหนึ่งครั้ง แม้ว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะไม่ใช่ตัว

อักษรแรกบนปุ่ม แตะแถวตัวเลือกค้างไว้เพื่อดูคําแนะนําสําหรับคําเพิ่มเติมและเลือกคําจากรายการ

เมื่อ ปรากฏบนแป้นโทรศัพท์ แตะตัวอักษรที่ต้องการป้อนจากปุ่มกดบนหน้าจอ กดปุ่มนี้ต่อจนกว่าจะ

สามารถเลือกตัวอักษรที่ต้องการได้ ทําเช่นนี้สําหรับตัวอักษรต่อไปที่คุณต้องการป้อน

การป้อนตัวเลขโดยใช้แป้นโทรศัพท์

เมื่อแป้นโทรศัพท์ปรากฏขึ้น ให้แตะ แป้นโทรศัพท์ที่มีตัวเลขจะปรากฏ

73

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การแทรกสัญลักษณ์และไอคอนยิ้มโดยใช้แป้นโทรศัพท์

1

เมื่อแป้นโทรศัพท์ปรากฏขึ้น ให้แตะ

ตารางที่มีสัญลักษณ์และไอคอนยิ้มจะปรากฏขึ้น

2

เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะที่สัญลักษณ์หรือไอคอนยิ้มเพื่อเลือก