Sony Xperia Z3 Plus Dual - Podešavanja jačina zvuka

background image

Podešavanja jačina zvuka

Jačinu zvuka zvona za dolazne pozive i obaveštenja možete prilagoditi kao i za

reprodukovanje muzike i video zapisa.

Prilagođavanje jačine zvuka zvona pomoću tastera za jačinu zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Podešavanje jačine zvuka reprodukcije medija pomoću tastera za jačinu zvuka

Prilikom reprodukovanja muzike ili gledanja video zapisa, pritisnite taster za jačinu

zvuka nagore ili nadole, čak i ako je ekran zaključan.

Uključivanje režima vibracije

Pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore dok se ne pojavi

.

61

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prilagođavanje nivoa jačine zvuka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk i tapnite na njih.

3

Prevucite klizače za jačinu zvuka u željeni položaj.

Možete i da pritisnete taster za jačinu zvuka gore ili dole i tapnete na

da biste prilagodili

zasebno nivoe jačine zvuka zvona, reprodukcije medija ili alarma.

Podešavanje uređaja da vibrira za dolazne pozive

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

Vibriraj za pozive da biste omogućili funkciju.

Podešavanje zvuka zvona

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Zvuk zvona na telefonu i tapnite na njih.

3

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na i izaberite muzičku datoteku sačuvanu na

uređaju.

4

Da biste potvrdili, tapnite na

Gotovo.

Izbor zvuka obaveštenja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Zvuk obaveštenja i tapnite na njih.

3

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na i izaberite muzičku datoteku sačuvanu na

uređaju.

4

Da biste potvrdili, tapnite na

Gotovo.

Određene aplikacije imaju sopstvene zvukove obaveštenja koje možete izabrati u

podešavanjima aplikacije.

Omogućavanje tonova pri dodiru

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Drugi zvukovi i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizače da biste po želji omogućili ili onemogućili različite tonove dodira.