Sony Xperia Z3 Plus Dual - Obsah

background image

Obsah

Začíname........................................................................................7

O tejto používateľskej príručke.............................................................7
Prehľad............................................................................................... 8
Zostavenie.......................................................................................... 9
Ochrana obrazovky........................................................................... 10
Prvé spustenie zariadenia..................................................................10
Prečo potrebujem účet Google™?.................................................... 11

Zabezpečenie zariadenia............................................................. 12

Zabezpečenie ochrany zariadenia..................................................... 12
Zámok obrazovky..............................................................................12
Automatické odomknutie zariadenia..................................................14
Ochrana karty SIM............................................................................ 18
Používanie viacerých kariet SIM.........................................................19
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia........................................19
Vyhľadanie strateného zariadenia ..................................................... 20

Základné informácie.....................................................................22

Použitie dotykovej obrazovky............................................................ 22
Zamknutie a odomknutie obrazovky..................................................24
Plocha...............................................................................................24
Navigácia v aplikáciách..................................................................... 26
Obrazovka aplikácií........................................................................... 28
Malé aplikácie................................................................................... 29
Widgety............................................................................................ 30
Skratky a priečinky............................................................................ 31
Pozadie a motívy...............................................................................31
Snímanie fotografie obrazovky...........................................................32
Nahrávanie obrazovky....................................................................... 32
Upozornenia..................................................................................... 33
Ikony v stavovom riadku....................................................................35
Prehľad aplikácií................................................................................ 37

Batéria a údržba........................................................................... 40

Nabíjanie zariadenia.......................................................................... 40
Batéria a správa spotreby..................................................................41
Aktualizácia zariadenia...................................................................... 43
Údržba pomocou počítača................................................................44
Ukladací priestor a pamäť................................................................. 45
Zálohovanie a obnovenie obsahu...................................................... 46

Preberanie aplikácií...................................................................... 50

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....................................50

2

background image

Preberanie aplikácií z iných zdrojov....................................................50

Internet a siete..............................................................................51

Prehľadávanie webu..........................................................................51
Nastavenia internetu a správ MMS ................................................... 51
Wi-Fi................................................................................................. 52
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia...........................................54
Regulácia spotreby dát..................................................................... 56
Voľba karty SIM pre prenos údajov....................................................57
Výber mobilných sietí.........................................................................57
Virtuálne súkromné siete (siete VPN)................................................. 58

Synchronizácia údajov v zariadení............................................... 59

Synchronizácia s online účtami..........................................................59
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.........59

Základné nastavenia.................................................................... 61

Prístup k nastaveniam....................................................................... 61
Nastavenia hlasitosti..........................................................................61
Režim Nevyrušovať........................................................................... 62
Nastavenie obrazovky....................................................................... 63
Nastavenia aplikácie..........................................................................65
Obnovenie aplikácií........................................................................... 66
Šetrič obrazovky............................................................................... 67
Jazykové nastavenia......................................................................... 67
Dátum a čas..................................................................................... 68
X-Reality™ for mobile........................................................................68
Režim Super-vivid............................................................................. 68
Vylepšenie zvukového výstupu.......................................................... 69
Potláčanie šumu............................................................................... 69
Účty viacerých používateľov.............................................................. 70

Písanie textu.................................................................................73

Klávesnica na obrazovke...................................................................73
Klávesnica telefónu........................................................................... 74
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu........................................ 75
Úprava textu..................................................................................... 75
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke............................................ 76

Telefonovanie............................................................................... 78

Telefonovanie.................................................................................... 78
Prichádzajúce hovory........................................................................ 79
Inteligentné telefonovanie.................................................................. 81
Prebiehajúce hovory..........................................................................81
Používanie denníka hovorov.............................................................. 82
Presmerovanie hovorov.....................................................................82
Blokovanie hovorov...........................................................................83

3

background image

Viac hovorov naraz............................................................................84
Konferenčné hovory.......................................................................... 84
Hlasová schránka..............................................................................85
Tiesňové hovory................................................................................85

Kontakty....................................................................................... 87

Hľadanie a zobrazenie kontaktov.......................................................87
Pridanie a úprava kontaktov.............................................................. 88
Prenos kontaktov.............................................................................. 89
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre
prípad núdze.....................................................................................90
Obľúbené položky............................................................................. 91
Odosielanie údajov kontaktu............................................................. 91
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty............... 91
Zálohovanie kontaktov...................................................................... 92

Správy a konverzácia chat........................................................... 93

Čítanie a odosielanie správ................................................................93
Usporiadanie správ........................................................................... 94
Volanie z aplikácie Správy..................................................................95
Nastavenie správ...............................................................................95
Okamžité správy a videočet.............................................................. 95

E-mail........................................................................................... 96

Nastavenie e-mailu............................................................................96
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ........................................96
Usporiadanie e-mailových správ........................................................97
Nastavenie e-mailového účtu............................................................ 98
Gmail™.............................................................................................99

Hudba a rádio FM...................................................................... 100

Prenos hudby do zariadenia............................................................ 100
Počúvanie hudby............................................................................ 100
Ponuka aplikácie Hudba..................................................................102
Zoznamy skladieb........................................................................... 103
Zdieľanie hudby...............................................................................103
Vylepšenie zvuku.............................................................................104
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.......................... 104
Počúvanie rádia.............................................................................. 105
Obľúbené rozhlasové stanice.......................................................... 106
Nastavenie zvuku rádia................................................................... 107

Fotoaparát..................................................................................108

Fotografovanie a nahrávanie videí....................................................108
Všeobecné nastavenia fotoaparátu..................................................109
Nastavenia fotoaparátu................................................................... 115
Nastavenia videokamery................................................................. 118

4

background image

Fotografie a videá v albume.......................................................120

Prezeranie fotografií a videí..............................................................120
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí....................................... 121
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor............................122
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.................................. 123
Skrytie fotografií a videí....................................................................123
Ponuka na ploche aplikácie Album..................................................124
Zobrazovanie fotografií na mape..................................................... 125

Videá.......................................................................................... 127

Aplikácia Video................................................................................127
Prenos videí do zariadenia...............................................................128
Správa videí.................................................................................... 128
Movie Creator................................................................................. 129

Možnosti pripojenia....................................................................130

Zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore pomocou káblového
pripojenia........................................................................................ 130
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore................. 130
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™........................ 131
Pripojenie zariadenia k príslušenstvu USB....................................... 133
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4. 134
NFC................................................................................................ 134
Bezdrôtová technológia Bluetooth®................................................136

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas..............................139

Aplikácia Smart Connect.................................................................139
Správa príslušenstva....................................................................... 140
Vyhľadávanie Google a Google Now............................................... 140
Používanie aplikácie News Suite......................................................141
Používanie zariadenia ako peňaženky..............................................141

Cestovanie a mapy.....................................................................142

Používanie služieb určovania polohy................................................142
Google Maps™ a navigácia............................................................ 142
Využitie dát pri cestovaní................................................................. 142
Používanie zariadenia so systémom infozábavy vo vozidle...............143
Režim V lietadle...............................................................................143

Hodiny a Kalendár......................................................................145

Kalendár......................................................................................... 145
Hodiny............................................................................................ 146

Zjednodušenie ovládania........................................................... 149

Gestá na zväčšenie......................................................................... 149
Veľký text........................................................................................ 149
Veľkosť displeja............................................................................... 149
Korekcia farieb................................................................................ 149

5

background image

TalkBack......................................................................................... 149
Monofónny zvuk..............................................................................150
Režim TTY (Teletypewriter).............................................................. 150
Prístup pomocou prepínačov.......................................................... 150

Podpora a právne informácie.....................................................151

Aplikácia Podpora........................................................................... 151
Xperia™ tipy................................................................................... 151
Pomoc v ponukách a aplikáciách.................................................... 151
Spustenie diagnostických testov v zariadení....................................151
Reštartovanie, obnovenie a oprava..................................................151
Pomôžte nám vylepšiť náš softvér................................................... 153
Záruka, SAR a pokyny na používanie.............................................. 153
Recyklácia zariadenia...................................................................... 153
Právne informácie........................................................................... 153

6