Sony Xperia Z3 Plus Dual - Содржина

background image

Содржина

За почеток.................................................................................... 7

Информации за упатството за корисникот.............................................................7
Преглед..................................................................................................................... 7
Составување.............................................................................................................8
Заштита за екран......................................................................................................9
Прво вклучување на уредот.................................................................................. 10
Зошто ми треба сметка на Google™?...................................................................10

Безбедност на уредот.............................................................. 12

Заштита на уредот................................................................................................. 12
Заклучување на екранот........................................................................................12
Автоматско отклучување на уредот......................................................................14
Заштита на SIM-картичката...................................................................................18
Користење повеќе SIM-картички...........................................................................19
Наоѓање на идентификацискиот број на уредот..................................................19
Наоѓање на изгубениот уред ................................................................................20

Учење на основните работи................................................... 22

Користење на екранот на допир........................................................................... 22
Заклучување и отклучување на екранот.............................................................. 24
Почетен екран........................................................................................................ 24
Навигација на апликации.......................................................................................26
Екран со апликации................................................................................................28
Мали апликации..................................................................................................... 29
Елементи.................................................................................................................30
Кратенки и папки.................................................................................................... 31
Заднина и теми.......................................................................................................31
Снимање на екран..................................................................................................32
Снимање на екранот..............................................................................................32
Известувања...........................................................................................................33
Икони во лентата за статус................................................................................... 35
Преглед на апликациите........................................................................................37

Батерија и одржување.............................................................39

Полнење на уредот................................................................................................ 39
Управување со батеријата и енергијата...............................................................40
Ажурирање на уредот............................................................................................ 42
Одржување со помош на компјутер......................................................................43
Складирање и меморија........................................................................................ 44
Правење резервна копија и обнова на содржината............................................45

Преземање апликации............................................................. 49

Преземање апликации од Google Play™..............................................................49

2

background image

Преземање апликации од други извори...............................................................49

Интернет и мрежи..................................................................... 50

Пребарување на веб..............................................................................................50
Поставки за интернет и MMS ............................................................................... 50
Wi-Fi.........................................................................................................................51
Споделување на конекцијата со мобилни податоци...........................................53
Контрола на користењето податоци.....................................................................54
Одбирање SIM-картичка за сообраќај на податоци............................................ 55
Избирање мобилни мрежи.................................................................................... 56
Виртуелни приватни мрежи (VPNs)...................................................................... 56

Синхронизирање податоци во уредот..................................58

Синхронизирање со електронските сметки..........................................................58
Синхронизирање со Microsoft® Exchange ActiveSync®.......................................58

Основни поставки.................................................................... 60

Пристапување до поставки....................................................................................60
Поставки за јачина на звук.................................................................................... 60
Режим Не вознемирувај.........................................................................................61
Поставки на екранот.............................................................................................. 62
Поставки за апликации.......................................................................................... 64
Ресетирање на апликациите................................................................................. 65
Штедење на екранот.............................................................................................. 66
Поставки за јазик....................................................................................................66
Време и датум........................................................................................................ 67
X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 67
Режим Суперживописно........................................................................................ 67
Подобрување на излезниот звук...........................................................................68
Откажување на бучавата.......................................................................................68
Повеќе кориснички сметки.....................................................................................69

Пишување текст........................................................................72

Тастатура на екранот.............................................................................................72
Тастатура на телефонот........................................................................................73
Внесување текст со глас........................................................................................74
Уредување текст.................................................................................................... 74
Персонализирање на тастатурата на екранот.....................................................75

Повикување............................................................................... 77

Повикување............................................................................................................ 77
Примање повици.................................................................................................... 78
Паметно управување со повици........................................................................... 80
Тековни повици.......................................................................................................80
Користење на дневникот на повици......................................................................81
Пренасочување повици......................................................................................... 81
Ограничување на повици.......................................................................................82

3

background image

Повеќе повици........................................................................................................ 83
Конференциски повици..........................................................................................83
Гласовна пошта......................................................................................................84
Итни повици............................................................................................................84

Контакти..................................................................................... 86

Пребарување и прикажување контакти................................................................86
Додавање и уредување контакти..........................................................................86
Пренесување контакти...........................................................................................88
Додавање медицински информации и контакти за итни случаи........................89
Омилени..................................................................................................................89
Испраќање информации за контакт......................................................................90
Избегнување двојни записи во апликацијата Контакти.......................................90
Правење резервна копија на контактите..............................................................90

Пораки и чет.............................................................................. 92

Читање и испраќање пораки................................................................................. 92
Организирање на пораките................................................................................... 93
Повикување од пораките....................................................................................... 94
Поставки за пораки................................................................................................ 94
Инстант пораки и видео чет.................................................................................. 94

Е-пошта.......................................................................................95

Поставување на е-поштата................................................................................... 95
Испраќање и примање пораки по е-пошта...........................................................95
Организирање на пораките на е-пошта................................................................96
Поставки на сметка на е-пошта............................................................................ 97
Gmail™.................................................................................................................... 98

Music и FM радио......................................................................99

Пренесување музика во уредот............................................................................ 99
Слушање музика.................................................................................................... 99
Мени на Music.......................................................................................................101
Листи со песни......................................................................................................101
Споделување музика........................................................................................... 102
Подобрување на звукот....................................................................................... 102
Препознавање музика со TrackID™....................................................................103
Слушање радио....................................................................................................104
Омилени радио канали........................................................................................ 105
Поставки за радиозвукот..................................................................................... 105

Камера...................................................................................... 106

Фотографирање и снимање видеа..................................................................... 106
Општи поставки на камерата.............................................................................. 107
Поставки на фотоапаратот.................................................................................. 112
Поставки на видео камерата............................................................................... 116

4

background image

Фотографии и видеа во апликацијата Албум....................118

Прегледување фотографии и видеа...................................................................118
Споделување и управување со фотографиите и видеата................................119
Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии......... 120
Уредување на видеа со апликацијата Уредувач на видеа............................... 121
Криење фотографии и видеа.............................................................................. 121
Мени на почетниот екран на албумот................................................................ 122
Прегледување на фотографиите на мапа......................................................... 123

Видеа........................................................................................ 125

Апликација Видео.................................................................................................125
Пренесување видео содржина во уредот.......................................................... 126
Управување со видео содржини......................................................................... 126
Movie Creator.........................................................................................................126

Поврзување............................................................................. 128

Прикажување на екранот од уредот на телевизор со помош на кабел...........128
Безжично прикажување на екранот од уредот на ТВ-приемник.......................128
Споделување содржина со уреди со ознаката DLNA Certified™......................129
Поврзување на уредот со USB додатоци...........................................................131
Поврзување на уредот со безжичен контролер DUALSHOCK™ 4...................132
NFC........................................................................................................................132
Bluetooth® безжична технологија........................................................................134

Паметни апликации и функции што ви заштедуваат

време........................................................................................ 137

Преглед на Smart Connect................................................................................... 137
Управување со додатоците................................................................................. 138
Google Search и Now............................................................................................138
Користење на апликацијата News Suite............................................................. 139
Користење на уредот како паричник...................................................................139

Патување и мапи.................................................................... 140

Користење услуги за локација.............................................................................140
Google Maps™ и навигација................................................................................ 140
Користење сообраќај на податоци при патување..............................................140
Користење на вашиот уред со мултимедијален систем во возилото.............. 141
Авионски режим....................................................................................................141

Часовник и календар............................................................. 143

Календар...............................................................................................................143
Часовник............................................................................................................... 144

Пристапност............................................................................ 147

Движења за зголемување....................................................................................147
Голем текст...........................................................................................................147
Големина на екранот........................................................................................... 147
Поправање на бојата........................................................................................... 147

5

background image

TalkBack.................................................................................................................147
Моноаудио............................................................................................................ 148
TTY (текст телефон) режим.................................................................................148
Пристап со прекинувач........................................................................................ 148

Поддршка и правни информации........................................149

Апликација за поддршка...................................................................................... 149
Совети на Xperia™............................................................................................... 149
Менија за помош и апликации.............................................................................149
Извршување дијагностички тестови на вашиот уред........................................ 149
Рестартирање, ресетирање и поправање..........................................................149
Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер.............................................. 151
Гаранција, SAR и упатства за користење...........................................................151
Рециклирање на уредот.......................................................................................151
Правни информации............................................................................................ 152

6