Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу

background image

Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу

Smart Lock мүмкіндігі барлық дүкенде, елде немесе аймақта болмауы мүмкін.

Smart Lock м

үмкіндігі құрылғыны белгілі бір жағдайларда автоматты түрде құлпын ашуды

орнату

ға мүмкіндік беру арқылы оның құлпын ашуға мүмкіндік береді. Құрылғыны құлпы

ашыл

ған күйде қалдыруға болады, мысалы, ол Bluetooth® құрылғысына қосылғанда немесе оны

өзіңізбен бірге алып жүргенде.
Келесі параметрлерді пайдалана отырып, Smart Lock м

үмкіндігін құрылғыны құлыпсыз ұстауға

орната аласыз:

Сенімді бет:

Қарау арқылы телефон құлпын ашыңыз.

Сенімді дауыс: Кез келген экранда іздеу

үшін дауысты тануды реттеңіз.

Сенімді құрылғылар: Сенімді Bluetooth® немесе NFC

құрылғысы қосылған кезде

құрылғыны құлыпсыз ұстаңыз.

Сенімді орындар: Сенімді орында бол

ғанда құрылғыны құлыпсыз ұстаңыз.

Өзіңмен бірге болғанын анықтау:

Құрылғыны өзіңізбен бірге тасымалдаған кезде

құрылғыны құлыпсыз ұстаңыз.
Құрылғыны 4 сағат пайдаланбағанда және оны қайта іске қосқанда, құрылғының құлпын

қолмен ашу керек.

Smart Lock мүмкіндігін Google™ компаниясы жасаған және Google™ компаниясының
жаңартуларына байланысты уақыт өте дәл функционалдылығы өзгеруі мүмкін.

Smart Lock мүмкіндігін қосу үшін

1

Әлі істемеген болсаңыз, өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді экран құлпы ретінде

орнаты

ңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Сенімді агенттер
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Функцияны

қосу үшін Smart Lock (Google) слайдерін түртіңіз.

5

Сенімді агенттер жанында арт

қа көрсеткісін түртіңіз.

6

Smart Lock тарма

ғын тауып, түртіңіз.

7

Өрнекті, PIN кодын немесе құпия сөзді енгізіңіз. Smart Lock параметрлерін өзгерту керек

кез келген уа

қытта осы тіркелгі деректерін енгізу қажет.

8

Smart Lock т

үрін таңдаңыз.

Сенімді бетті реттеу

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді бет тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

РЕТТЕУ > КЕЛЕСІ тарма

ғын түртіп, құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

14

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Сенімді дауысты реттеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді дауыс тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Құрылғыдағы нұсқауды орындаңыз.

Құрылғыны тасымалдау кезінде оны құлыпсыз ұстау

Денеден табу м

үмкіндігін пайдалана отырып, құрылғыны қолыңызбен, қалтаңызда не

с

өмкеңізде тасымалдағанда құрылғы құлпын ашық ұстауға болады. Құрылғыңыздағы

акселерометр алып ж

үрілгенін сезіп тұрғанында құрылғыңызды құлпы ашылған күйде ұстайды.

Акселерометр

құрылғының қойылғанын сезгенде, құрылғы құлыпталады.

Денеден табу м

үмкіндігін пайдаланғанда келесі жағдайларды ескеруіңіз қажет:

Әрбір қойғанда және алып жүрмегеніңізді анықтағанда құрылғы автоматты түрде құлыпталады.

Құрылғының құлыпталуына бір минутқа дейін кетуі мүмкін.

К

өлікке, автобусқа немесе басқа жерде жүретін көлікке кіргенде құрылғы құлыптауға дейін 5

ж

әне 10 минут аралығында кідірте алады.

Ұшаққа немесе кемеге (немесе басқа жерде жүрмейтін көлікке) кіргенде құрылғы автоматты

т

үрде құлыпталмауы мүмкін, сондықтан қажет болса, оны қолмен құлыптаңыз.

Құрылғыны қайта көтергенде немесе көліктен шыққанда бар болғаны бір рет оның құлпын

ашы

ңыз, сонда құрылғыңыз сізде болғанша құлпы ашылған күйде тұрады.

Денеден табу мүмкіндігі кімнің денесі қосылғанын анықтай алмайды. Егер денеден табу
мүмкіндігі көмегімен құлпы ашылған құрылғыны басқа біреуге берсеңіз, құрылғы басқа
пайдаланушы үшін құлыпсыз қалуы мүмкін. Денеден табу қауіпсіздік мүмкіндігі ретінде
өрнектен, PIN кодынан не кілтсөзден әлсізірек екенін жадыңыздан шығармаңыз.

Дене болуын анықтауды қосу не өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Өзіңмен бірге болғанын анықтау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Функцияны

қосу үшін слайдерді түртіңіз, содан кейін ЖАЛҒАСТЫРУ пәрменін түртіңіз.

Функцияны

өшіру үшін Қосулы жанындағы слайдерді түртіңіз.

Сенімді құрылғыларға қосылу

Қосылған құрылғыны сенімді құрылғы ретінде тағайындап, Xperia™ құрылғысын қосулы кезде

құлыпсыз ұстауға болады. Сізде Bluetooth® немесе NFC арқылы жүйелі түрде қосатын құрылғы,

мысалы,

үй ойын-сауық жүйесі немесе фитнесс қадағалаушысы болса, оны сенімді құрылғы

ретінде

қосуға және уақыт үнемдеу үшін құлыптау экранының қосымша қауіпсіздігін айналып

өтуге болады. Бұл мүмкіндік сіз осы құрылғыларды пайдаланған кезде әдетте салыстырмалы

т

үрде қауіпсіз жерде болатын жағдайда жарамды. Кей жағдайларда сенімді құрылғыны қоспас

б

ұрын қолмен құрылғының құлпын ашу қажет болуы мүмкін.

Bluetooth® пернетақталары не кейстері сияқты сенімді құрылғыларға тұрақты түрде
құрылғыларды қосуға кеңес берілмейді.

Сенімді құрылғы өшкенде немесе ауқымнан шыққанда, экран құлыпталады және оның
құлпын ашу үшін PIN коды, өрнек не құпиясөз қажет болады.

Сенімді Bluetooth® құрылғысын қосу үшін

1

Құрылғы байланыстырылғанына және сенімді құрылғы ретінде қосқыңыз келетін

Bluetooth®

құрылғысына қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Smart Lock м

әзірінде Сенімді құрылғылар > СЕНІМДІ ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУ >

Bluetooth тарма

ғын түртіңіз.

4

Қосылған және байланыстырылған құрылғылардың тізімінен таңдау үшін құрылғы атын

т

үртіңіз, содан кейін ИӘ, ҚОСУ пәрменін түртіңіз

5

Байланысты

ң қауіпсіздігіне байланысты сенімді құрылғы құлпын ашпас бұрын

құрылғының құлпын қолмен ашу қажет болуы мүмкін.

15

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Сенімді Bluetooth® құрылғысын жою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді құрылғылар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Жою

қажет құрылғыны түртіңіз.

4

Сенімді құрылғыны жою п

әрменін түртіңіз.

Сенімді NFC құрылғысын қосу үшін

1

Құрылғы байланыстырылғанына және сенімді құрылғы ретінде қосқыңыз келетін

Bluetooth®

құрылғысына қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Сенімді құрылғылар >СЕНІМДІ ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУ >NFC тарма

ғын түртіңіз.

4

Экранда

ғы нұсқауларды орындаңыз.

Сенімді құрылғыларды пайдалану кезінде қауіпсіз екеніңізді тексеру

Т

үрлі Bluetooth® құрылғылары түрлі Bluetooth® стандарттары мен қауіпсіздік мүмкіндіктерін

қолдайды. Сенімді құрылғы бұдан әрі жаныңызда болмаса да, әлдекім Bluetooth® байланысын

имитациялай отырып, Xperia™

құрылғысын құлыпсыз ұстауы ықтимал. Құрылғы әлдекім

байланысты имитациялауы

әрекетінің болмауын үнемі анықтай алмайды.

Құрылғы қауіпсіз байланысыңызды пайдаланып жатқаныңызды анықтай алмайтын кезде

Xperia™

құрылғысында хабарландыру аласыз және сенімді құрылғы оның құлпын ашпас бұрын

қолмен құлпын ашу қажет болуы мүмкін.

Bluetooth® байланыс ауқымы құрылғының үлгісі, қосылған Bluetooth® құрылғысы және
ортаңыз сияқты факторларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Осы факторларға
байланысты Bluetooth® байланыстары 100 метрге дейін қашықтықта жұмыс істей алады.

Сенімді орындарға қосылу

Сенімді орындар м

үмкіндігі реттелген кезде Xperia™ құрылғысындағы құлыптау экраны

қауіпсіздігі сіз белгіленген сенімді орында болғанда өшеді. Бұл мүмкіндік жұмыс істеуі үшін

интернет байланысы (м

үмкіндігінше Wi-Fi арқылы) болып, құрылғыға ағымдағы орынды

пайдалану

ға рұқсат берілуі керек.

Сенімді орындарды орнату

үшін алдымен үй не пайдаланушылық орындарды қоспас бұрын

жо

ғары дәлдік орны режимі не батарея зарядын үнемдеу орны режимі құрылғыда қосулы екеніне

к

өз жеткізіңіз.

Сенімді орынның дәл өлшемдері шамаланған болып табылады және сенімді орындар
ретінде қосылған үйдегі не басқа орындардағы физикалық қабырғалар арқылы өтуі
мүмкін. Бұл мүмкіндік құрылғыны 80 метрге дейін радиуспен құлыпсыз ұстай алады.
Сондай-ақ, орын сигналдарын қайта шығару не басқаруға мүмкін екенін ескеріңіз. Арнайы
жабдыққа қатынасы бар әлдекім құрылғының құлпын ашқан болуы мүмкін.

Үй орнын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Орын тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін орынды анықтау

қызметтерін қосу үшін слайдерді түртіңіз.

3

Режим тарма

ғын түртіңіз, содан кейін Жоғары дәлдік немесе Батареяны

үнемдеу орынды аны

қтау режимін таңдаңыз.

4

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

5

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді орындар > Негізгі экран тарма

ғын тауып, түртіңіз.

6

Қажетті орынды енгізу үшін іздеу жолағында мекенжайды теріңіз. Құрылғы енгізілген

орынды іздейді.

16

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Үй орнын өңдеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Орын тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін орынды анықтау

қызметтерін қосу үшін слайдерді түртіңіз.

3

Режим тарма

ғын түртіңіз, содан кейін Жоғары дәлдік немесе Батареяны

үнемдеу орынды аны

қтау режимін таңдаңыз.

4

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

5

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді орындар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

6

Үй орнын таңдаңыз.

7

Өңдеу п

әрменін түртіңіз.

8

Іздеу жола

ғында үй орны ретінде пайдаланғыңыз келетін орынды енгізіңіз.

Басқа тұрғылықты жерлер де көше мекенжайыңызды пайдаланса, ғимарат кешеніндегі
үйіңіздің нақты орнын пайдаланушылық орын ретінде қосуға болады.

Үй орнын жою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді орындар > Негізгі экран тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Өңдеу > тарма

ғын түртіңіз.

Арнайы орындарды пайдалану

Құрылғы құлыптан шыққан күйде қала алатын арнайы орындарда сенімді ретінде кез келген

орынды

қосуға болады.

Пайдаланушылық орын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Орын тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін орынды анықтау

қызметтерін қосу үшін слайдерді түртіңіз.

3

Режим тарма

ғын түртіңіз, содан кейін Жоғары дәлдік немесе Батареяны

үнемдеу орынды аны

қтау режимін таңдаңыз.

4

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

5

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді орындар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

6

Сенімді орын қосу п

әрменін түртіңіз.

7

А

ғымдағы орынды теңшелетін орын ретінде пайдалану үшін Осы орынды таңдау

п

әрменін түртіңіз.

8

Я болмаса, бас

қа орынды енгізу үшін белгішесін түртіп, мекенжайды теріңіз. Құрылғы

енгізілген орынды іздейді.

Ұсынылған мекенжайды пайдалану үшін мекенжайды түртіңіз.

9

Орынды д

әл реттеу үшін мекенжай жанында артқа көрсеткісін түртіңіз, содан кейін Осы

орынды таңдау п

әрменін түртіңіз.

Теңшелетін орынды өңдеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Орын тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін орынды анықтау

қызметтерін қосу үшін слайдерді түртіңіз.

3

Режим тарма

ғын түртіңіз, содан кейін Жоғары дәлдік немесе Батареяны

үнемдеу орынды аны

қтау режимін таңдаңыз.

4

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

5

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді орындар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

6

Өңдегіңіз келетін орынды таңдаңыз.

7

Мекенжайды өңдеу п

әрменін түртіңіз.

8

Бас

қа орынды енгізу үшін белгішесін түртіп, мекенжайды теріңіз. Құрылғы енгізілген

орынды іздейді.

Ұсынылған мекенжайды пайдалану үшін мекенжайды түртіңіз.

9

Орынды д

әл реттеу үшін мекенжайдың жанындағы артқа көрсеткісін түртіп, орналасу

т

үйреуішін қажетті орынға сүйреңіз, содан кейін Осы орынды таңдау пәрменін

т

үртіңіз.

17

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Пайдаланушылық орынды жою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Орын тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін орынды анықтау

қызметтерін қосу үшін слайдерді түртіңіз.

3

Режим тарма

ғын түртіңіз, содан кейін Жоғары дәлдік немесе Батареяны

үнемдеу орынды аны

қтау режимін таңдаңыз.

4

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

5

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock >
Сенімді орындар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

6

Жою

қажет орынды таңдаңыз.

7

Жою п

әрменін түртіңіз.