Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қоңырау қабылдау

background image

Қоңырау қабылдау

Құрылғы ұйқы режимінде болғанда немесе экран құлыпталып тұрғанда кіріс қоңырау түссе,

телефон

қолданбасы толық экранды пішімде ашылады. Экран қосылып тұрған кезде кіріс

қоңырау түссе, кіріс қоңырау жоғарғы жақтағы ескерту ретінде, яғни ашық тұрған кез келген

экранны

ң үстінен көрсетілетін кіші терезеде көрсетіледі. Мұндай ескерту шыққан кезде

қоңырауға жауап беріп, телефон қолданбасының экранын ашуға немесе қоңырауды

қабылдамай, ағымдағы экранда қалуға болады.

Экран белсенді болған кезде кіріс қоңырауға жауап беру

жола

ғын оңға қарай сүйреңіз.

Экран қосылып тұрғанда кіріс қоңырауға жауап беру

Экранны

ң жоғарғы жағында пайда болатын жоғарғы жақтағы ескертуде ЖАУАП БЕРУ

белгішесін т

үртіңіз.

Жоғарғы жақтағы ескерту терезесінің жоғарғы жағын түрту арқылы қоңырауға жауап беру
орнына негізгі телефон қолданбасының экранына өтуге болады. Осы әдіспен қоңырауды
басқарудың қосымша опцияларын қолдана аласыз. Мысалы, хабар жіберіп, қоңырауды
қабылдамауға немесе қоңырауды автожауапбергішке жіберуге болады.

Экран белсенді болған кезде кіріс қоңырауды қабылдамау

жола

ғын оңға қарай сүйреңіз.

Экран белсенді болған кезде кіріс қоңырауды қабылдамау үшін

Қоңырау келгенде экранның жоғарғы жағында көрсетілетін ескерту хабарландыруда

ҚАБЫЛДАМАУ п

әрменін түртіңіз.

Жоғарғы жақтағы ескерту терезесін түрту арқылы қоңырауды қабылдамау орнына
телефон қолданбасының негізгі экранына өтуге болады. Осылайша қоңырауды
басқарудың қосымша опцияларын аласыз. Мысалы, қоңыраудан хабар арқылы бас
тартасыз немесе қоңырауды жауап беру құрылғысына бағыттайсыз.

Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

Қоңырау алған кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.

Жауап беру машинасын пайдалану

Бос емес немесе

қоңырауды жіберген кезде қоңырауларға жауап беру үшін құрылғыда жауап

беру машинасы ба

ғдарламасын пайдалануға болады. Автоматты жауап беру функциясын қосып,

қоңырауға автоматты түрде жауап берудің алдында күту уақытын анықтауға болады. Сондай-ақ,

78

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

қоңырауларға жауап беру үшін бос емес кезде олардың жауап беру машинасына қолмен

ба

ғыттауға болады. Жауап беру машинасында қалдырған хабарларға құрылғыдан кіруге болады.

Жауап беру машинасын пайдаланудың алдында сәлемдесу хабарын жазу қажет.

Жауап беру машинасына сәлемдесу хабарын жазу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Xperia™ автожауапбергіші > Сәлемдесулер тарма

ғын түртіңіз.

5

Жаңа сәлемдесуді жазу т

үймесін түртіп, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Автоматты түрде жауап беруді қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз, содан кейін Xperia™ автожауапбергіші тармағын түртіңіз.

4

Автожауапбергіш слайдерін т

үртіңіз.

Автоматты түрде жауап берудің уақыт кідірісін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдап, содан кейін Xperia™ автожауапбергіші түймесін түртіңіз.

4

Жауап беру кідірісі т

үймесін түртіңіз.

5

Жо

ғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

6

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Кіріс қоңыраудың бағытын автожауапбергішке өзгерту үшін

Қоңырау келгенде ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ тармағын түртіңіз, содан кейін

Автожауапбергішпен қабылдамау п

әрменін таңдаңыз.

Қоңырау келген кезде, алдын ала орнатылған уақыт өтіп, автожауапбергіш қоңырауды
автоматты түрде қабылдағанша жай күтуіңізге болады.

Жауап беру машинасындағы хабарларды тыңдау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Xperia™ автожауапбергіші > Хабарлар тарма

ғын түртіңіз.

5

Ты

ңдағыңыз келетін дауыс хабарын таңдаңыз.

Сондай-ақ, жауап беру машинасының хабарларын қоңырау журналынан түймесін
түрту арқылы тыңдауға болады.

Қоңырауды мәтіндік хабар жіберіп қабылдамау

Хабарды м

әтіндік хабар жіберіп қабылдамауға болады. Мұндай хабар жіберіп, қоңырауды

қабылдамаған кезде, хабар шалушыға автоматты түрде жіберіліп, контактімен «Хабар алмасу»

с

ұхбатында сақталады.

Құрылғыда қолжетімді алдын ала анықталған хабарлардың арасынан таңдауға немесе жаңа

хабар жасау

ға болады. Сондай-ақ, алдын ала анықталған хабарды өзгерту арқылы өзіңіздің

жекелендірілген хабарлары

ңызды жасауға болады.

Экран белсенді емес кезде қоңырауды мәтіндік хабармен қабылдамау үшін

1

Кіріс

қоңырау келгенде ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ тармағын түртіңіз.

2

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе Жаңа хабар жазу пәрменін

т

үртіңіз.

79

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экран белсенді кезде қоңырауды мәтіндік хабармен қабылдамау үшін

1

Қоңырау келгенде телефон нөмірі немесе контактінің аты көрсетілетін хабарландыру

терезесін т

үртіңіз.

2

ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ тарма

ғын түртіңіз.

3

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе Жаңа хабар жазу пәрменін

т

үртіңіз.

Екінші қоңырауды мәтіндік хабар арқылы қабылдамау үшін

1

Қоңырау кезінде қайталанған дыбыстық сигналдар естісеңіз, ЖАУАП ОПЦИЯЛАРЫ

тарма

ғын түртіңіз.

2

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе Жаңа хабар жазу пәрменін

т

үртіңіз.

Қоңырауды қабылдамау үшін қолданылатын мәтіндік хабарды өңдеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз, SIM картасын таңдаңыз, содан

кейін Қоңырауды хабар жіберіп қабылдамау п

әрменін түртіңіз.

3

Өңдеу керек хабарды түртіп, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

4

OK п

әрменін түртіңіз.