Sony Xperia Z3 Plus Dual - Бірнеше қоңырау

background image

Бірнеше қоңырау

Егер

қоңырау күту функциясы іске қосылған болса, бір мезгілде бірнеше қоңырауларды өңдеуге

болады. Б

ұл функция іске қосылған болса, басқа қоңырау келген кезде дыбыстық сигнал

беріледі.

Мобильді деректер қоңыраулар кезінде қолжетімді емес. Электрондық пошта, интернет
және әлеуметтік желілер сияқты қолданбалар Wi-Fi желісіне қосылғанда жұмыс істейді.

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

SIM картасын та

ңдаңыз.

4

Қосымша параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

5

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін Қоңырау күтілуде тармағын түртіңіз.

Екінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы қоңырауды ұстауға қою үшін

1

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, белгішесін оң жаққа сүйреңіз.

2

Қоңырауды ұстау п

әрменін түртіңіз.

Екінші қоңырауды қабылдамау үшін

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, белгішесін сол жаққа сүйреңіз.

Екінші рет қоқырау шалу

1

Қоңырау кезінде түймесін түртіңіз. Қоңырау журналы көрсетіледі.

2

Теру та

қтасын көрсету үшін түймесін басыңыз.

3

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және түймесін түртіңіз. Бірінші қоңырау ұстап тұрылады.

Бірнеше қоңырау арасында ауысу үшін

Бас

қа қоңырауға ауыстыру үшін және ағымдағы қоңырауды ұстап тұру үшін Күтуде

п

әрменін түртіңіз.