Sony Xperia Z3 Plus Dual - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack к

өру қабілеті нашар пайдаланушыларға арналған экран оқу қызметі болып табылады.

TalkBack

қызметі Android құрылғысында орындалатын кез келген оқиғаларды не әрекеттерді

сипаттау

үшін ауызша байланысты пайдаланады. TalkBack қызметі пайдаланушы интерфейсін

147

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

сипаттайды ж

әне бағдарламалық құрал қателерін, хабарландыруларын және хабарларды

о

қиды.

TalkBack функциясын қосу

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > TalkBack тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қосу-өшіру тетігін түртіп, одан кейін OK түймесін түртіңіз.

TalkBack функциясының сөйлеу, жауап әрекет және түрту параметрлерін өзгерту үшін,
Параметрлер тармағын түртіңіз.

TalkBack мүмкіндігі қосыла сала нұсқаулық көрсетіледі. Нұсқаулықтан шығу үшін, Шығу
түймесін екі рет түртіңіз.

TalkBack функциясын өшіру

1

Негізгі экран экранынан опциясын екі рет т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік> TalkBack опциясын тауып, оны екі рет т

үртіңіз.

3

Қосу-өшіру тетігін екі рет түртіп, одан кейін OK түймесін екі рет түртіңіз.