Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құқықтық ақпарат

background image

Құқықтық ақпарат

Sony E6533

Б

ұл пайдаланушы нұсқаулығы Sony Mobile Communications Inc. компаниясы немесе оның жергілікті еншілес компаниясы

ар

қылы ешқандай кепілдіксіз жарияланады. Sony Mobile Communications Inc. компаниясы бұл пайдаланушы нұсқаулығына

типографиялы

қ қателер бойынша жетілдірулер мен өзгертулерді, ағымдағы ақпараттың дәлсіздіктерін немесе

ба

ғдарламаларға және/немесе жабдыққа жақсартуларды кез келген уақытта ескертпей енгізуге құқылы. Алайда, бұндай

өзгертулер осы пайдаланушы нұсқаулығының жаңа басылымдарына енгізіледі. Барлық суреттер тек үлгі ретіндегі суреттер

болып табылады ж

әне іс жүзіндегі құрылғыны дәл көрсетпеуі мүмкін.

Барлы

қ өнімдер мен компания атаулары өздерінің тиісті иелерінің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып

табылады. Бас

қа сауда белгілерінің барлығы тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Бұл құжатта нақты берілмеген

құқықтар қорғалады. Қосымша ақпарат алу үшін www.sonymobile.com/us/legal/ сілтемесіне өтіңіз.
Б

ұл пайдаланушы нұсқаулығы үшінші тараптар берген қызметтерге немесе қолданбаларға сілтеме жасауға құқылы. Мұндай

ба

ғдарламаларды немесе қызметтерді пайдалануға үшінші тарап операторына бөлек тіркелу қажет етіліп, әрі қосымша

пайдалану шарттарына с

әйкес пайдаланылуы мүмкін. Үшінші тараптардың веб-сайтынан немесе сол арқылы қол жетімді

ба

ғдарламалар үшін осындай веб-сайттардың пайдалану шарттары мен қолданыстағы құпиялылық саясатын қосымша

қараңыз. Sony компаниясы кез келген үшінші тарап веб-сайттарының немесе олар ұсынатын қызметтердің бар болуына

немесе тиімділігіне кепілдік бермейді.
Мобильді

құрылғының қоңырау үндері сияқты қосымша контентті жүктеу, сақтау және әрі қарай жіберу мүмкіндігі бар.

М

ұндай контентті пайдалану үшінші тараптардың құқықтарымен шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін, бірақ қолданыстағы

авторлы

қ құқықтар туралы заңдар бойынша шектеумен шектеліп қалмайды. Мобильді құрылғыға жүктелетін немесе әрі

қарай жіберілетін қосымша контентке Sony компаниясы емес, толығымен сіз жауаптысыз. Кез келген қосымша контентті

пайдалан

ғанға дейін арналған мақсатқа пайдалануға тиісінше лицензия берілгенін немесе басқа мақсатқа рұқсат берілмегенін

тексері

ңіз. Sony компаниясы кез келген қосымша контенттің немесе басқа үшінші тарап контентінің дәлдігіне, тұтастығына

немесе сапасына кепілдік бермейді. Ешбір жа

ғдайда Sony компаниясы қандай да бір жолмен қосымша контенттің немесе басқа

үшінші тарап контентінің дұрыс пайдаланылмауына жауапкершілік артпайды.

Қосымша ақпарат алу үшін www.sonymobile.com сілтемесіне өтіңіз.
Б

ұл өнім Microsoft корпорациясының нақты зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Осы технологияны Microsoft

корпорациясыны

ң лицензиясынсыз осы өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға тыйым салынады.

Мазм

ұн иелері зияткерлік меншіктерін, оған қоса, авторлық құқықтарын қорғау үшін Windows Media сандық құқықтарды

бас

қару технологиясын (WMDRM) пайдаланады. Бұл құрылғы WMDRM қорғайтын контентке кіру үшін WMDRM

ба

ғдарламасын пайдаланады. Егер WMDRM бағдарламалық құралы контентті қорғай алмаса, контент иелері Microsoft

корпорациясынан

қорғалған контентті көрсету немесе көшіру үшін бағдарламалық құралдың WMDRM технологиясын

пайдалану м

үмкіндігін қайтарып алуын сұрауға құқылы. Қайтару қорғалмаған контентке әсерін тигізбейді. Қорғалған

контентке арнал

ған лицензияларды жүктегенде Microsoft корпорациясының қайтарып алу тізімін лицензияларымен алатынына

келісесіз. Мазм

ұн иелері контенттеріне кіруге рұқсат алу үшін сізден WMDRM бағдарламаңызды жаңартуды талап етуі мүмкін.

Егер жа

ңартуды елемесеңіз, жаңартуды қажет талап ететін контентке кіре алмауыңыз мүмкін.

Б

ұл өнімге MPEG-4 көретін және AVC патенттер портфелі лицензиялары бойынша тұтынушының жеке және коммерциялық

емес ма

қсатқа пайдалануына (i) бейнекескінді MPEG-4 көретін стандартына («MPEG-4 бейнекескіні») немесе AVC стандартына

(«AVC бейнекескіні») с

әйкес шифрлау үшін және/немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекетпен қол бос емес тұтынушы

шифрла

ған және/немесе MPEG-4 немесе AVC бейнекескінімен қамтамасыз ететін MPEG LA компаниясы лицензия берген

бейнекескін провайдерінен алын

ған MPEG-4 немесе AVC бейнекескінінің шифрын ашу лицензия беріледі. Ешқандай лицензия

берілмейді немесе бас

қа мақсатқа пайдалануды білдірмейді. Алға жылжытуға, ішкі және коммерциялық пайдалануға,

лицензиялау

ға қатысты қосымша ақпарат MPEG LA, L.L.C. алынады. www.mpegla.com сайтын қараңыз. MPEG Layer-3 аудио

шифрлау технологиясы Fraunhofer IIS and Thomson корпорациясымен лицензиялан

ған.

SONY MOBILE КОМПАНИЯСЫ КЕЗ КЕЛГЕН ЖО

ҒАЛТУЛАР, ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІҢ ҚАЙТА ЖАЗУ ДЕРЕКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ

ТЕЛЕФОНДА СА

ҚТАЛҒАН ФАЙЛДАРДЫҢ (КОНТАКТІЛЕРДІ, МУЗЫКА ЖОЛДАРЫН ЖӘНЕ СУРЕТТЕРДІ ҚОСЫП, БІРАҚ

ШЕКТЕЛМЕЙ) ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ Н

ҰСҚАУЛЫҒЫНДА СИПАТТАЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ӘДІСТЕРІНІҢ БІРІ БОЙЫНША

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ЖАҢАРТУ НӘТИЖЕСІНЕН БОЛҒАН, СОНДАЙ-АҚ БҰЛ ҚҰЖАТТЫҢ «КОНТАКТІЛЕРДІ

ТАСЫМАЛДАУ

ӘДІСТЕРІ» ЖӘНЕ «ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУ» ІШКІ БӨЛІМДЕРІНДЕГІ КЕЗ КЕЛГЕН КӨРСЕТУЛЕР МЕН

КЕ

ҢЕСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ ӨШІРІЛУГЕ ЖАУАП БЕРМЕЙДІ. SONY MOBILE НЕМЕСЕ ОНЫҢ ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ

ЕШ

ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҚЫМ, ШЫҒЫН ЖӘНЕ ШЫҒЫН ҮШІН (КОНТРАКТЫҢ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫҚ

ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ НЕГІЗІНДЕ, СОНДАЙ-АҚ НЕМҚҰРАЙЛЫҚТЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ӘРЕКЕТТІ ҚОСА, БІРАҚ ШЕКТЕЛМЕЙ)

ҚҰРЫЛҒЫҒА ТӨЛЕНГЕН СОМАДАН АСА АЛМАЙДЫ.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Барлы

қ құқықтары қорғалған.

152

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.