Sony Xperia Z3 Plus Dual - Электрондық пошта жазбасының параметрлері

background image

Электрондық пошта жазбасының параметрлері

Құрылғыдан электрондық пошта есептік жазбасын жою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Эл. пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін, содан кейін Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

4

Жой

ғыңыз келген есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Есептік жазбаны жою > OK тарма

ғын түртіңіз.

Кіріс жәшігін тексерудің жиілігін өзгерту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Эл. пошта

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

пернесін, содан кейін Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

4

Керек есептік жазбаны та

ңдаңыз.

5

Жиілікті тексеру > Тексеру жиілігі тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз.

Exchange ActiveSync есептік жазбасында «Кеңседе емес» автожауабын орнату
үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Эл. пошта қолданбасын

тауып, т

үртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

«Ке

ңседе емес» автожауабын орнатқыңыз келетін EAS (Exchange Active Sync) есептік

жазбасын та

ңдаңыз.

4

Кеңседе жоқ опциясын т

үртіңіз.

5

Функцияны

қосу үшін слайдерді түртіңіз.

6

Қажет болса, Уақыт аралығын орнату құсбелгісін қойыңыз және автожауап үшін

уа

қыт ауқымын орнатыңыз.

7

Негізгі м

әтін өрісінде «Кеңседе емес» хабарын енгізіңіз.

8

Растау

үшін OK пәрменін түртіңіз.

97

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.