Sony Xperia Z3 Plus Dual - Smart Connect мүмкіндігіне шолу

background image

Smart Connect мүмкіндігіне шолу

1

Қол жетімді керек-жарақтарды көрсету үшін түртіңіз

2

Қол жетімді керек-жарақтарды көрсету үшін түртіңіз

3

О

қиға қосу

4

М

әзір опцияларын көру

5

О

қиғаны іске қосу үшін түрту

6

О

қиғаның мәліметтерін көру үшін түрту

Smart Connect™ оқиғасын жасау үшін

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, содан кейін Other > тарма

ғын тауып, түртіңіз.

2

Егер Smart Connect™

қолданбасын бірінші рет ашып жатсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін

OK т

үймесін түртіңіз.

3

Оқиғалар

қойындысында пәрменін түртіңіз.

4

Егер о

қиғаны бірінші рет жасап жатсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін

қайтадан түртіңіз.

5

О

қиғаны іске қосатын шарттарды қосыңыз. Шарт керек-жараққа қосылу, белгілі бір уақыт

аралы

ғы немесе екеуі де бірге болуы мүмкін.

6

Жал

ғастыру үшін белгішесін түртіңіз.

7

Керек-жара

қты қосқан кезде орындалатын әрекетті қосып, басқа параметрлерді

қажетінше орнатыңыз.

8

Жал

ғастыру үшін белгішесін түртіңіз.

9

О

қиға атауын орнатып, АЯҚТАУ түймесін түртіңіз.

Bluetooth® керек-жарағын қосу үшін оны алдымен құрылғымен байланыстыру керек.

Smart Connect™ оқиғасын өңдеу үшін

1

Smart Connect™

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар

қойындысында оқиғаны түртіңіз.

3

О

қиға өшірілген болса, қосу үшін слайдерді түртіңіз.

4

ОҚИҒАНЫ ӨҢДЕУ п

әрменін түртіп, параметрлерді қажетінше реттеңіз.

137

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Оқиғаны жою үшін

1

Smart Connect™

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар

қойындысында жою қажет оқиғаны түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін

Оқиғаны жою п

әрменін түртіңіз.

3

Растау

үшін ЖОЮ пәрменін түртіңіз.

Сондай-ақ жою қажет оқиғаны түртіп, содан кейін > Оқиғаны жою > ЖОЮ тармағын
түртуге болады.

Smart Connect™ қолданбасын кіріс мәтіндік хабарларды оқып шығуға реттеу үшін

1

Smart Connect™

қолданбасын іске қосыңыз.

2

белгішесін, содан кейін Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

Мәтінді сөзге айналдыру > ҚОСУ жанында

ғы ұяшыққа құсбелгі қойыңыз.

Егер бұл мүмкіндік қосулы болса, барлық кіріс хабарлар дауыстап оқылады.
Құпиялығыңызды сақтау үшін құрылғыңызды, мысалы, әлеуметтік ортада немесе жұмыста
пайдаланған жағдайда, бұл мүмкіндікті өшіріңіз.