Sony Xperia Z3 Plus Dual - Қолданбалар экраны

background image

Қолданбалар экраны

Басты экраннан ашыл

ған Қолданбалар экранында құрылғыңызда алдын ала орнатылатын және

өзіңіз жүктеп алған қолданбалар сақталады.

Қолданбалар экранындағы барлық қолданбаларды көру

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Қолданбалар экранында сол не оң жаққа қарай сипап өтіңіз.

Ұсынылатын қолданбалар тізімдерін қосу немесе өшіру үшін

Қолданбалар экранына бірінші рет кіргенде ұсынылатын қолданбалардың тізімдерін қосу немесе

өшіру опциясын аласыз. Сондай-ақ, төмендегі қадамдарды орындау арқылы бұл мүмкіндікті

кейінірек

қосуға немесе өшіруге болады:

1

Құрылғы дірілдегенше негізгі экранда кез келген аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз, содан

кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Қолданба ұсыныстары слайдерін т

үртіңіз.

Қолданбалар терезесінен қолданбаны ашу

Қолданба экраны ашылғанда қолданбаны табу үшін сол не оң жаққа сырғытып,

қолданбаны түртіңіз.

Қолданбаны қолданбалар экранында іздеу үшін

1

Қолданбалар экраны ашылғанда Бағдарламаларды іздеу пәрменін түртіңіз немесе

жай

қолданбалар экранында немесе негізгі экранда төмен қарай айналдырыңыз.

2

Іздегі

ңіз келетін қолданба атауын енгізіңіз.

Қолданба экранындағы қолданбаларды реттеу

1

Қолданба экраны ашылғанда, түймесін түртіңіз.

2

Қолданбаларды сұрыптау т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу үшін

1

Қолданбалар экранында қолданба белгішесін басып, құрылғы дірілдегенше ұстап

т

ұрыңыз да, белгішені экранның жоғарғы жағына қарай сүйреңіз. Негізгі экран ашылады.

2

Белгішені негізгі экранда

ғы қажетті жерге сүйреп, содан кейін жіберіңіз.

28

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қолданбалар экранындағы қолданбаны жылжыту үшін

1

Қолданбалар экраны ашылғанда белгішесін түртіңіз.

2

Қолданбаларды сұрыптау астында Жеке рет та

ңдалғанын тексеріңіз.

3

Қолданбаны түртіп, құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, содан кейін оны жаңа орынға

с

үйреңіз.

Қолданбаны қолданбалар экранынан өшіру немесе жою үшін

Алдын ала орнатылған қолданбаны өшіру барлық деректерді жояды, бірақ қолданбаны
Параметрлер > Қолданбалар тармағында қайтадан қосуға болады. Тек жүктелген
қолданбаларды толығымен жоюға болады.

1

Құрылғы дірілдегенше қолданбалар экранының кез келген жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Сол кезде

өшіруге немесе жоюға болатын барлық қолданбалар белгішесімен

к

өрсетіледі.

2

Тиісті

қолданбаны түртіңіз, содан кейін қолданба құрылғыда алдын ала орнатылған

болса, ӨШІРУ п

әрменін немесе қолданба жүктелген болса және оны жойғыңыз келсе,

OK п

әрменін түртіңіз.