Sony Xperia Z3 Plus Dual - Фон және тақырыптар

background image

Фон және тақырыптар

Фон суреттерін and та

қырыптарды пайдаланып негізгі экранды жеке стиліңізге бейімдей аласыз.

31

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экран фон суретін өзгерту үшін

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының кез келген бос аумағын түртіп, ұстап

т

ұрыңыз.

2

Фон суреттері тарма

ғын түртіп, опцияны таңдаңыз.

Сондай-ақ, құлыптау экранының тұсқағазын өзгертуге немесе негізгі экран және құлыптау
экраны үшін бірдей кескінді орнатуға болады. Жоғарыдағы қадамдарды орындаңыз,
содан кейін Альбом қолданбасын түртіңіз. Қажетті кескінді түртіп, опцияны таңдаңыз.

Тақырып орнату үшін

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран бос аумағын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Тақырыптар тарма

ғын түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз:

Бар та

қырыпты пайдалану үшін тақырыпты таңдаңыз, содан кейін ТАҚЫРЫП

ҚОЛДАНУ п

әрменін түртіңіз.

Ша

ғын қолданбаны жүктеу үшін ҚОСЫМША ТАҚЫРЫПТАР АЛУ пәрменін

т

үртіңіз.

Тақырыпты өзгерткенде кейбір қолданбаларда фон да өзгереді.