Sony Xperia Z3 Plus Dual - Шуды басу

background image

Шуды басу

Құрылғыңыз шуды басатын гарнитураларды қолдайды. Құрылғыңызбен шуды басатын

гарнитура

қолдансаңыз, автобус, пойыз немесе ұшақ сияқты шулы ортада, мысалы музыка

ты

ңдағанда аудио сапасы айтарлықтай жоғарырақ болады. Сондай-ақ бұл мүмкіндікті сабақ оқу,

ж

ұмыс істеу немесе оқу үшін тыныш орта жасау үшін қолдануға болады.

Оңтайлы өнімділікті қамтамасыз ету үшін Sony компаниясының шуды басатын
гарнитураларын қолданған жөн.

68

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Шуды басу гарнитурасын пайдалану үшін

1

Шуды басу гарнитурасын

құрылғыға қосыңыз.

2

Негізгі экран экранында > Параметрлер > Дыбыс > Керек-жарақ
параметрлері
> Шуды болдырмау тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін

слайдерді т

үрту арқылы Шуды болдырмау функциясын қосыңыз.

3

Гарнитура/құлақаспап түрі опциясын т

үртіп, гарнитура/құлақтық түрін таңдаңыз.

4

Шуды болдырмау опциясы тек музыканы немесе бейнені ойнату кезінде, я болмаса,
экран белсенді кезде

қосылуы керек болса, бұл функцияны қосу үшін Қуатты үнемдеу

режимі слайдерін т

үртіңіз.

5

Шуды болдырмау опциясы гарнитура

қосылып тұрғанда қосулы болуы керек болса,

б

ұл функцияны өшіру үшін Қуатты үнемдеу режимі слайдерін түртіңіз.

Сатып алған кезде шуды басу гарнитурасы құрылғымен бірге қамтылмауы мүмкін.

Сондай-ақ, құрылғыңызға шуды басу гарнитурасы қосылғанда Шуды болдырмау
функциясын хабарландыру панелі арқылы қосуға болады.

Параметрлерді шу ортасына реттеу үшін

1

Шуды азайту гарнитурасы

құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Дыбыс > Керек-жарақ параметрлері > Шуды болдырмау
> Шулы орта тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Тиісті шу ортасыны

ң түрін таңдап, OK түймесін түртіңіз.