Sony Xperia Z3 Plus Dual - Күн және уақыт

background image

Күн және уақыт

Құрылғыдағы уақыт пен күнді өзгертуге болады.

Күнді қолмен орнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Слайдерді т

үрту арқылы Автоматты күн мен уақыт функциясын өшіріңіз.

4

Күнді орнату п

әрменін түртіңіз.

5

Сол

ға немесе оңға шертіп, қажет күнді орнату үшін көрсеткілерді пайдаланыңыз.

6

OK т

үймесін түртіңіз.

Уақытты қолмен орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Егер белгіленген болса, Автоматты күн мен уақыт параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

4

Уақытты орнату т

үймесін түртіңіз.

5

Са

ғат пен минутқа қатысты мәндерді таңдаңыз.

6

OK т

үймесін түртіңіз.

Уақыт белдеуін орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Егер белгіленген болса, Автоматты уақыт белдеуі параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

4

Уақыт белдеуін таңдау тарма

ғын түртіңіз.

5

Опцияны та

ңдаңыз.