Sony Xperia Z3 Plus Dual - Экрандық пернетақта

background image

Экрандық пернетақта

М

әтінді теру үшін экрандағы QWERTY пернетақтасының әр әрпін жеке түртуге немесе

Қимылмен енгізу мүмкіндігін пайдалануға және сөз құру үшін саусақтарыңызды бір әріптен

екінші

әріпке сырғытуға болады. Пернетақтаның шағындау нұсқасы қажет болса және мәтінді

тек бір

қолмен енгізетін болсаңыз, бір қолға арналған пернетақтаны іске қосуға болады.

М

әтінді енгізу үшін ең көбі үш тілді таңдауға болады. Smart тіл анықтау мүмкіндігі пайдаланып

жат

қан тілді анықтайды және теру кезінде сол тілдегі сөздерді болжайды. Электрондық пошта

ж

әне хабар алмасу сияқты кейбір қолданбалар экрандық пернетақтаны автоматты түрде ашады.

1 Курсор алдында

ғы таңбаны өшіріңіз.

2 Каретканы

қайтару таңбасын енгізіңіз немесе мәтін енгізуін растаңыз.

3 Бос орын енгізі

ңіз.

4 Пернета

қтаны жекелендіріңіз. Пернетақтаға жеке параметрлер қолданылғаннан кейін бұл түйме көрсетілмейді.

5 Сандар мен та

ңбаларды көрсетіңіз. Қосымша таңбаларды шығару үшін белгішесін түртіңіз.

6 Кіші

әріп , үлкен әріп және барлығы үлкен әріп режимдері арасында ауыстырыңыз. Кейбір тілдерде бұл

т

үйме тілдегі қосымша таңбаларға қол жеткізу үшін қолданылады.

Мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны көрсету

М

әтін енгізетін өрісті түртіңіз.

Экрандық пернетақтаны альбомдық көріністе пайдалану

Экранды

қ пернетақта ашылғанда, құрылғыны телефонды бір жағына бұрыңыз.

Альбомдық режимді қосу үшін, кейбір қолданбалар ішіндегі параметрлерді реттеу керек
болуы мүмкін.

Таңба бойынша мәтін таңбаларын енгізу

1

Пернета

қтадағы таңбаны енгізу үшін оны түртіңіз.

2

Әріптің нұсқасын енгізу үшін әдеттегі пернетақта әрпін түртіп, басып тұрып, бар

опцияларды

ң тізімін алып, тізімнен таңдаңыз. Мысалы, "й" әрпін енгізу үшін, басқа

опциялар пайда бол

ғанша "e" әрпін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін саусағыңызды

пернета

қтада басып ұстап тұрып "й" әрпіне сүйреп оны таңдаңыз.

Кезеңді енгізу

С

өзді енгізгеннен кейін бос орынды екі рет түртіңіз.

Қимылмен енгізу функциясын пайдаланып мәтін енгізу

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілген кезде, жазғыңыз келетін сөзді тұтас жазып шығу үшін

сауса

ғыңызды әріптен әріпке сырғытыңыз.

2

С

өзді енгізіп болғаннан кейін саусағыңызды алыңыз. Енгізілген әріптерге негізделе

отырып бір с

өз ұсынылады.

3

Қажетті сөз көрсетілмесе, басқа опцияларды көру үшін түймесін түртіңіз де, тиістісін

та

ңдаңыз. Қажетті опция көрсетілмесе, сөзді толығымен өшіріп, оны қайтадан тұтас жазу

шы

ғу немесе әрбір әріп бөлек түрту арқылы енгізіңіз.

72

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қимылмен енгізуді қосу немесе өшіру үшін

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілгенде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Пернетақта параметрлері тарма

ғын түртіңіз.

3

Қимылмен енгізу слайдерін т

үртіңіз.

Бір қолға арналған пернетақтаны пайдалану

1

Экран пернета

қтасын кітаптық режимде ашып, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Бір қолға арналған пернетақта түймесін түртіңіз.

3

Бір

қолға арналған пернетақтаны экранның сол не оң жағына жылжыту үшін сәйкесінше

не т

үймесін түртіңіз.

Толық экран пернетақтасын пайдалануға қайту үшін, түймесін түртіңіз.