Sony Xperia Z3 Plus Dual - Экрандық пернетақтаны пайдалану

background image

Экрандық пернетақтаны пайдалану

Экран пернета

қтасы арқылы мәтін енгізген кезде, мысалы жазу тілдерінің, мәтінді болжау және

т

үзету опцияларын орнатуға көмектесетін пернетақта мен басқа мәтін енгізу параметрлерін

ашу

ға болады. Smart тіл анықтау мүмкіндігін ажырату арқылы бір уақытта тілге сөз ұсыныстарын

аласыз.
Жазу м

әнеріңізді үйрену үшін пернетақта хабар алмасу және басқа қолданбаларда енгізген

м

әтініңізді қолдануы мүмкін. Сондай-ақ жылдам қолдана бастауыңыз үшін ең негізгі

параметрлерді к

өрсетіп шығатын Жеке түрде реттеу нұсқаулығы бар. Басқа пернетақталарды

пайдалануды ж

әне пернетақталарды ауыстырып қосуды таңдауыңызға болады. Мысалы,

Xperia™

қытай тілі пернетақтасын немесе Xperia™ жапон тілі пернетақтасын таңдауыңызға

болады.

Экран пернетақтасының параметрлеріне кіру

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, одан кейін Пернетақта параметрлері опциясын т

үртіп, параметрлерді

қажетті түрде өзгертіңіз.

3

М

әтіндік енгізу үшін жазу тілін қосу керек болса, Жазу тілдері опциясын түртіп, тиісті

құсбелгілерді қойыңыз.

4

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

Сөз ұсыну параметрлерін өзгерту

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Пернетақта параметрлері > Сөз ұсыныстары

т

үймесін түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

Басқа пернетақтаны таңдау үшін

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде экранның төменгі оң жағындағы

белгішесін т

үртіңіз.

2

Опцияны та

ңдаңыз.

Экрандық пернетақтаны пайдаланып жазу тілін өзгерту үшін

Бұл мүмкіндік бірнеше енгізу тілін қосқанда және зерделі тілді анықтау өшірулі кезде
немесе сіз таңдаған тілдер латын әліпбиінде болмаған кезде ғана қолжетімді болады.

Экранды

қ пернетақтаны пайдаланып мәтін енгізген кезде таңдалған жазу тілдері

арасында ауысу

үшін жазу тілі белгішесін түртіңіз. Мысалы, қалаған жазу тілі шыққанша

белгішесін т

үртіңіз.

Жазу мәнерін пайдалану

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіп, содан соң Пернетақта параметрлері > Менің жазу

мәнерімді пайдалану т

үймесін түртіңіз де, көзді таңдаңыз.

Зерделі тілді анықтауды қосу немесе өшіру үшін

Зерделі тілді анықтау мүмкіндігі латын тілдері үшін ғана қолжетімді.

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілгенде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, содан кейін Пернетақта параметрлері тарма

ғын түртіңіз.

3

Жазу тілдері тарма

ғын түртіп, пайдаланғыңыз келетін тілдер үшін құсбелгілер

қойыңыз.

4

Смарт тілді анықтау слайдерін т

үртіңіз.

Пернетақтаның орналасу нұсқасын таңдау

Пернетақтаға арналған орналасудың нұсқаулары экрандық барлық енгізу тілдерінде
қолжетімді бола бермейді. Әр жазу тіліне әр түрлі орналсуды таңдауыңызға болады.

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін, содан кейін Пернетақта параметрлері белгішесін түртіңіз.

3

Жазу тілдері т

үймесін, жазу тілінің жанындағы түймесін түртіңіз.

4

Пернета

қтаның орналасу нұсқасын таңдаңыз.

5

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

76

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.