Sony Xperia Z3 Plus Dual - Дыбысты жақсарту

background image

Дыбысты жақсарту

Эквалайзер көмегімен дыбыс сапасын жақсарту үшін

1

Музыка м

әзірін ашыңыз да, Параметрлер > Аудио параметрлері > Дыбыс

әсерлері > Эквалайзер тарма

ғын түртіңіз.

2

Дыбысты

қолмен реттеу үшін жиілік ауқымдарының түймелерін жоғары немесе төмен

қарай сүйреңіз. Алдын ала орнатылған орналасуды таңдау үшін белгішесін түртіп

орналасуды та

ңдаңыз, содан кейін растау үшін OK түймесін түртіңіз.

102

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Көлемді дыбыс мүмкіндігін қосу үшін

1

Музыка м

әзірін ашыңыз да, Параметрлер > Аудио параметрлері > Дыбыс

әсерлері > Көлемді дыбыс (VPT) тарма

ғын түртіңіз.

2

Параметрді та

ңдау үшін солға немесе оңға қарай шертіңіз, содан кейін растау үшін OK

п

әрменін түртіңіз.