Sony Xperia Z3 Plus Dual - Мазмұны

background image

Мазмұны

Бастау........................................................................................... 7

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................ 7

Шолу..........................................................................................................................8
Құрастыру................................................................................................................ 9
Экран

қорғанысы................................................................................................... 10

Құрылғыны бірінші рет іске қосу..........................................................................10
Ма

ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?............................................... 11

Құрылғы қауіпсіздігі.................................................................12

Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу..............................................................12
Экран

құлпы........................................................................................................... 12

Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу.......................................................14
SIM картасын

қорғау..............................................................................................18

Бірнеше SIM картасын пайдалану........................................................................ 18
Құрылғының идентификациялық нөмірін табу.................................................. 19
Жо

ғалған құрылғыны табу ..................................................................................20

Негіздерді үйрену..................................................................... 22

Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................22
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 24

Негізгі экран............................................................................................................ 24
Қолданбаларды шарлау........................................................................................26
Қолданбалар экраны............................................................................................. 28
Ша

ғын қолданбалар.............................................................................................. 29

Виджеттер...............................................................................................................30
Т

өте жолдар және қалталар.................................................................................31

Фон ж

әне тақырыптар........................................................................................... 31

Скриншот т

үсіру..................................................................................................... 32

Экранды жазу......................................................................................................... 32
Хабарландырулар..................................................................................................33
К

үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 35

Қолданбаларға шолу.............................................................................................37

Батарея және техникалық қызмет көрсету.......................... 39

Құрылғыны зарядтау............................................................................................ 39
Батарея мен

қуатты басқару................................................................................ 40

Құрылғыны жаңарту............................................................................................. 42
Компьютерді пайдаланып техникалы

қ қызмет көрсету..................................... 43

Қойма және жад.....................................................................................................44
Мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру........................ 45

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................49

Google Play™ сайтынан

қолданбаларды жүктеу................................................ 49

2

background image

Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу........................................................... 49

Интернет және желілер............................................................50

Интернетте шолу....................................................................................................50
Интернет ж

әне MMS параметрлері ..................................................................... 50

Wi-Fi.........................................................................................................................51
Мобильді деректер байланысын орта

қтастыру.................................................. 53

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................ 55

Деректер тасымалы

үшін SIM картасын таңдау................................................. 56

Ұялы желілерді таңдау......................................................................................... 56
VPN желілері...........................................................................................................57

Құрылғыдағы деректерді синхрондау..................................58

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................58
Microsoft® Exchange ActiveSync® ба

ғдарламасымен синхрондау.....................58

Негізгі параметрлер..................................................................60

Кіру параметрлері.................................................................................................. 60
Дыбыс де

ңгейі параметрлері................................................................................60

«Мазаламау» режимі............................................................................................. 61
Экран параметрлері............................................................................................... 62
Қолданба параметрлері........................................................................................ 64
Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру............................................................65
Экран са

қтағышы...................................................................................................66

Тіл параметрлері.................................................................................................... 66
К

үн және уақыт......................................................................................................67

X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 67
Өте ашық режим....................................................................................................67
Дыбысты

ұлғайту...................................................................................................68

Шуды басу...............................................................................................................68
Бірнеше пайдаланушы тіркелгілері.......................................................................69

Мәтін теру...................................................................................72

Экранды

қ пернетақта............................................................................................ 72

Телефон пернета

қтасы......................................................................................... 73

Ауызша енгізу к

өмегімен мәтін енгізу.................................................................. 74

М

әтін түзету........................................................................................................... 74

Экранды

қ пернетақтаны пайдалану.....................................................................75

Қоңыраулар............................................................................... 77

Қоңырау соғу......................................................................................................... 77
Қоңырау қабылдау................................................................................................78
Смарт

қоңырауын қолдану...................................................................................80

А

ғымдағы қоңыраулар......................................................................................... 80

Қоңыраулар журналын пайдалану.......................................................................81
Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................81
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................82

3

background image

Бірнеше

қоңырау................................................................................................... 83

Конференция байланыстары................................................................................ 83
Дауыс поштасы...................................................................................................... 84
Жедел

қоңыраулар................................................................................................84

Контактілер................................................................................ 86

Контактілерді іздеу ж

әне көру.............................................................................. 86

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................ 86

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................88
Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 89

Та

ңдаулылар..........................................................................................................89

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................90

«Контактілер»

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.......... 90

Контактілерді

ң сақтық көшірмесі жасалуда........................................................91

Хабар алмасу және әңгімелесу.............................................. 92

Хабарларды о

қу және жіберу............................................................................... 92

Хабарларды

ұйымдастыру................................................................................... 93

«Хабар алмасу»

қолданбасынан қоңырау соғу..................................................94

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................94
Лездік хабар алмасу ж

әне бейне чат................................................................... 94

Электрондық пошта................................................................. 95

Электронды

қ поштаны реттеу.............................................................................. 95

Электронды

қ хабарлар жіберу және алу.............................................................95

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру................................................. 96

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................ 97

Gmail™.................................................................................................................... 98

Музыка және FM радиосы....................................................... 99

Құрылғыға музыка тасымалдау...........................................................................99
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................99

Музыка м

әзірі....................................................................................................... 101

Ойнату тізімдері....................................................................................................102
Музыкамен б

өлісу................................................................................................102

Дыбысты жа

қсарту...............................................................................................102

TrackID™ к

өмегімен музыканы тану...................................................................103

Радионы ты

ңдау.................................................................................................. 104

Та

ңдаулы радио арналар....................................................................................105

Радио дыбысыны

ң параметрлері.......................................................................105

Камера...................................................................................... 106

Фотосуреттер т

үсіру және бейнелерді жазу......................................................106

Жалпы камера параметрлері.............................................................................. 107
Фотокамера параметрлері................................................................................... 112
Бейнекамера параметрлері................................................................................. 116

4

background image

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер.........................118

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру....................................................................118

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді ортақтастыру және басқару.......................119

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу............. 120

Бейне

өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу..........................................121

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру...............................................................121
Альбом негізгі экраныны

ң мәзірі........................................................................122

Картадан фотосуреттерді к

өру........................................................................... 123

Бейнежазбалар....................................................................... 125

«Бейне»

қолданбасы........................................................................................... 125

Бейне мазм

ұнды құрылғыға тасымалдау.........................................................126

Бейне мазм

ұнды басқару....................................................................................126

Movie Creator.........................................................................................................127

Байланыс мүмкіндігі.............................................................. 128

Кабель ар

қылы теледидарда құрылғының экран көшірмесін жасаңыз........128

Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз көрсету....................128
DLNA Certified™

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру.............................. 129

Құрылғыны USB керек-жарақтарына жалғау................................................... 132
Құрылғыны DUALSHOCK™ 4 сериялы сымсыз контроллеріне қосу............. 132
NFC........................................................................................................................132
Bluetooth® сымсыз технологиясы.......................................................................134

Уақытыңызды үнемдейтін Smart бағдарламалары мен

мүмкіндіктері........................................................................... 137

Smart Connect м

үмкіндігіне шолу........................................................................137

Керек-жара

қтарды басқару.................................................................................138

Google Search ж

әне Now..................................................................................... 138

News Suite

қолданбасын пайдалану.................................................................. 139

Құрылғыны әмиян ретінде қолдану.................................................................. 139

Саяхат және карталар............................................................ 140

Орынды аны

қтау қызметтерін пайдалану......................................................... 140

Google Maps™ and шарлау................................................................................. 140
Саяхат кезінде деректер тасымалын пайдалану.............................................. 140
Құрылғыны автокөліктің ақпараттық және ойын-сауық жүйесімен бірге
пайдалану............................................................................................................. 141
Ұшақ режимі.........................................................................................................141

«Сағат» және «Күнтізбе»........................................................143

К

үнтізбе.................................................................................................................143

Са

ғат..................................................................................................................... 144

Қолжетімділік...........................................................................147

Ұлғайту қимылдары............................................................................................147
Үлкен мәтін.......................................................................................................... 147
Дисплей

өлшемі................................................................................................... 147

5

background image

Т

үсті түзету...........................................................................................................147

TalkBack.................................................................................................................147
Моно аудио........................................................................................................... 148
TTY (Тележазу

құрылғысы) режимі................................................................... 148

Қатынасты ауыстыру...........................................................................................148

Қолдау және құқықтық ақпарат............................................149

«

Қолдау» қолданбасы.........................................................................................149

Xperia™ Ке

ңестері............................................................................................... 149

М

әзірлер мен қолданбалардағы анықтама...................................................... 149

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу.........................................149
Қайта іске қосу, қалпына келтіру және жөндеу................................................ 149
Ба

ғдарламалық құралымызды жақсартуға көмектесіңіз................................151

Кепілдік, МСК ж

әне пайдалану туралы нұсқаулар........................................... 151

Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 151
Құқықтық ақпарат............................................................................................... 152

6