Sony Xperia Z3 Plus Dual - Фотосуреттер түсіру және бейнелерді жазу

background image

Фотосуреттер түсіру және бейнелерді жазу

1

Алды

ңғы камера объективі

2

Алды

ңғы және негізгі камералар арасында ауысу

3

Т

үсіру режимін таңдау

4

Ұлғайту немесе кішірейту

5

Камера пернесі – камераны іске

қосу/фотосуреттер түсіру/бейнелер жазу

6

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру

7

Са

қтау орны

8

Фотосуреттер т

үсіру немесе бейнелер жазу

9

Бір

қадам артқа қайту немесе камерадан шығу

10

Т

үсіру режимінің параметрлері

11

Жар

қыл параметрлері

Құлыптау экранынан фотосурет түсіру үшін

1

Экранды іске

қосу үшін қуат пернесін қысқа уақыт бойы басыңыз.

2

Камераны іске

қосу үшін, белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз да, одан кейін оны жоғары

с

үйреңіз.

3

Камера ашыл

ғаннан кейін белгішесін түртіңіз.

Экран құлыптаулы және белсенді емес кезде камераны іске қосуға болады. Мұны істеу
үшін камера пернесін толығымен басыңыз. Фотосурет түсіру үшін қайта басыңыз.

Камера түймесін пайдалану арқылы бейне түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камера пернесін со

ңына дейін басыңыз.

Алдыңғы камерамен селфи түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Фотосурет т

үсіру үшін камера пернесін басыңыз.

Фотокамераның жарқылын пайдалану

1

Камера ашыл

ғанда, белгішесін түртіңіз.

2

Қажетті жарықтандырғыш параметрін таңдаңыз.

3

Суретке т

үсіру.

106

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Масштабтау функциясын пайдалану үшін

Камера ашы

қ кезде камера экранға екі саусақпен тиіп, оларды біріктіріңіз не

алша

қтатыңыз.

Сондай-а

қ, жоғары немесе төмен басып, дыбыс деңгейін реттеу пернесін пайдалануға

болады. Б

ұл функцияны қосу үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін Қосымша > Дыб.

дең. пер-н басқ. пай. тарма

ғын түртіңіз

Камера пернесі көмегімен бейне жазу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін та

ңдау үшін экранды айналдырыңыз.

3

Бейне жазуды бастау

үшін камера пернесін басыңыз.

4

Жазуды то

қтату үшін камера пернесін тағы бір рет басыңыз.

Бейне жазу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Егер бейне режимі та

ңдалмаған болса,

белгішесін та

ңдау үшін экранды

айналдыры

ңыз.

3

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

4

Жазуды бастау

үшін белгішесін түртіңіз.

5

Бейнені жазу барысында кідірту

үшін белгішесін түртіңіз. Жазуды жалғастыру үшін

белгішесін т

үртіңіз.

6

Жазуды то

қтату үшін белгішесін түртіңіз.

Бейнені жазу барысында фотосурет түсіру үшін

Бейнені жазу барысында фотосурет т

үсіру үшін белгішесін түртіңіз. Фотосурет камера

т

үймесін жібергенде түсіріледі.

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

1

Камераны іске

қосып, фотосуретті не бейнені ашу үшін нобайды түртіңіз.

2

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру үшін солға не оңға жанап өтіңіз.

Фотосуретті не бейнені жою үшін

1

Жой

ғыңыз келетін фотосуретті не бейнені табыңыз.

2

Құралдар тақтасын көрсету үшін экранды түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Растау

үшін ЖОЮ пәрменін түртіңіз.