Sony Xperia Z3 Plus Dual - Фотокамера параметрлері

background image

Фотокамера параметрлері

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, оны қалағаныңызша түзетіңіз.

112

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотокамера параметрлерін қарау

Ажыратымдылық

Суретке т

үсірмес бұрын бірнеше ажыратымдылық және енінің биіктікке қатысын таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғары фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді.

20.7MP
5248×3936(4:3)
4:3

қатысты 20,7 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

15.5MP
5248×2952(16:9)
16:9

қатысты 15,5 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін

ы

ңғайлы.

8MP
3264×2448(4:3)
4:3

қатысты 8 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

8MP
3840×2160(16:9)
16:9

қатысты 8 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

3MP
2048×1536(4:3)
4:3

қатысты 3 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

2MP
1920×1080(16:9)
16:9

қатысты 2 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан фотосурет түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар, кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

10 сек.
Ысырма т

үймесін немесе камера пернесін басқаннан фотосурет түсіруге дейін 10 секундтық кешігуді орнатыңыз.

3 сек.
Ысырма т

үймесін немесе камера пернесін басқаннан фотосурет түсіруге дейін 3 секундтық кешігуді орнатыңыз.

Өшірулі
Фотосурет ысырма т

үймесін түрткенде немесе камера пернесін басқанда түсіріледі.

Жұмсақ тері әсері

Қолмен ж

әне Автоматты реттеу түсіру режимдерінде селфилер түсіру кезінде тері

ре

ңктерін азғантай жұмсарту үшін құрылғыда Тері реңін жұмсарту әсері параметрін

қосуға болады.

Нысанды бақылау

К

өріністапқышта түрту арқылы нысанды таңдағанда камера оны өзі бақылайды.

HDR

Арт

қы жарық деңгейі жоғары болғанда немесе қарама-қарсылық анық болған жағдайларда

фотосурет т

үсіру үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) параметрін пайдаланыңыз. HDR

параметрі кішігірім элементтерді

ң жоғалуының орнын толтырады және қараңғы әрі жарық

аума

қтары дұрыс көрсетілген сурет жасайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

113

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

ISO

ISO сезімталды

қты арттыру арқылы күңгірт жағдай немесе қозғалатын нысандар тудыратын

сурет б

ұлдырын азайтуға болады. Сондай-ақ, тіптен күңгірт жағдайларда ашық сурет түсіргіңіз

келсе, ISO сезімталды

ғын жоғары мәнге орнатуға болады.

Авто
ISO сезімталды

қты автоматты түрде орнатады.

50
ISO сезімталды

қты 50 мәніне орнатады.

100
ISO сезімталды

қты 100 мәніне орнатады.

200
ISO сезімталды

қты 200 мәніне орнатады.

400
ISO сезімталды

қты 400 мәніне орнатады.

800
ISO сезімталды

қты 800 мәніне орнатады.

1600
ISO сезімталды

қты 1600 мәніне орнатады.

3200
ISO сезімталды

қты 3200 мәніне орнатады.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Бет
Бетке т

үскен жарық мөлшерін өлшеп, бет тым қараңғы не тым ашық болмайтындай етіп экспозицияны реттейді.

Мульти
Те

ңестірілген экспозицияны анықтау үшін кескінді бірнеше аумаққа бөліп, әрбір аумақты өлшейді.

Ортасында
Кескінні

ң ортасын өлшеп, сол жерде тұрған нысанның жарықтығы негізінде экспозицияны анықтайды.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін суреттің өте кішкентай бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Жарқыл

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде фотосуреттер түсіру үшін жарқылды пайдаланыңыз.

Камера экранында

ғы жарқыл белгішесін түрткенде, келесі опциялар қол жетімді болады:

Авто
Камера жары

қ жағдайы жарқылды қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде анықтайды.

Толтыру жарығы
Фон нысаннан жары

ғырақ кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл параметр қажетсіз қараңғы көлеңкелерді

жояды.

Қызыл көз әсерін азайту
Фотосурет т

үсіру кезінде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Өшірулі
Жар

қыл өшірілген. Кейде жарқылсыз, жарықтандыру жағдайлары нашар болса да, фотосуреттің сапасы

жа

қсырақ болуы мүмкін. Жарқылсыз жақсы фотосурет түсіру үшін қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер

б

ұлдырамауы үшін кідірісті таймерді пайдаланыңыз.

Жарқыл
Суреттер т

үсіргенде жарқыл үздіксіз жанып тұрады.

114

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Көріністі таңдау

Алдын ала ба

ғдарламаланған көріністер арқылы жалпы жағдайларға камераны жылдам реттеу

үшін «Көрініс таңдау» мүмкіндігін пайдаланыңыз. Камера сапалы фотосуретті ұсына отырып,

та

ңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды.

Өшірулі
«К

өрініс таңдау» мүмкіндігі өшірулі және фотосуреттерді қолмен түсіруге болады.

Тері реңін жұмсарту
Ке

ңейтілген әсемдік әсері арқылы портреттер түсіріңіз.

Нысан реңкін жұмсарту
Ж

ұмсақ фонда фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз.

Қозғ. бұлдыр. қарсы

Қараңғылау көріністі түсірген кезде камераның дірілін азайту үшін пайдаланыңыз.

Пейзаж
Пейзажды

қ фотосуреттерге пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Артқы жарықты түзетудің HDR
Жо

ғары контрастты суреттерде кішігірім элементтерді жақсарту үшін пайдаланыңыз. Кірістірілген артқы жарық

де

ңгейін түзету функциясы кескінді талдап, жарығы тиімді сурет шығару үшін оны автоматты түрде реттейді.

Түнгі портрет
Т

үнде портрет фотосуреттерін түсіргенде немесе жарық аз орталарда пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция

уа

қытына байланысты, камераны қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Түнгі көрініс
Т

үнде немесе нашар жарықтандырылған орталарда фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция

уа

қытына байланысты, камераны қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Түнде қолмен түсіру
Шуды

ң және бұлыңғырлықтың төменгі деңгейі бар қолмен ұстап қараңғы жерде фотосуретке түсіру үшін

пайдаланы

ңыз.

Жоғары сезімталдық
Жары

ғы аз жерлерде жарқылсыз фотосуреттер түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұлыңғырлықты азайтады.

Тағам
Та

ғам орналасуын жарық түсте түсіру үшін пайдаланыңыз.

Үй жануары

Үй жануарының фотосуреттерін түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұлыңғырлық пен қызыл көздерді азайтады.

Жағажай
Те

ңіз немесе өзен жағасындағы көріністердің фотосуреттерін түсіру үшін пайдаланыңыз.

Қар
Жары

қ көзінде артық ұсталған фотосуреттерді болдырмау үшін жарық орталарда пайдаланыңыз.

Кеш
Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде фотосуреттерді түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі

фонды

қ жарықты немесе май шам жарығын пайдаланады. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты, камераны

қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Спорт
Тез

қозғалатын нысандардың фотосуреттері үшін пайдаланыңыз. Қысқа экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі

б

ұлыңғырлықты азайтады.

Құжат
М

әтін немесе суреттердің фотосуреттері үшін пайдаланыңыз. Фотосуретке анығырақ контрастты береді.

Отшашу
Отшашуларды толы

қтай фотосуретке түсіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл параметрлер тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

115

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.