Sony Xperia Z3 Plus Dual - Бейнекамера параметрлері

background image

Бейнекамера параметрлері

Бейнекамера параметрлерін реттеу үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

пернесін та

ңдау үшін экранды айналдырыңыз.

3

Параметрлерді к

өрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, одан кейін өзгеріс енгізіңіз.

Бейнекамера параметрлерін шолу

Көріністі таңдау

К

өріністі таңдау мүмкіндігі алдын ала бағдарламаланған бейне көріністерді пайдаланып, жалпы

жа

ғдайларға камераны жылдам реттеу үшін көмектеседі. Әрбір көрініс параметрі белгілі бір

т

үсіру ортасында ең жоғары бейне сапасын алатын етіп жасалады.

Авто
К

өрініс автоматты түрде таңдалады.

Өшірулі
К

өріністі таңдау мүмкіндігі өшірулі және бейнелерді қолмен түсіруге болады.

Нысан реңкін жұмсарту
Ж

ұмсақ фондарда бейнелер түсіру үшін пайдаланыңыз.

Пейзаж
Пейзаждарды

ң бейнелері үшін пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Түнгі көрініс

Қосылған кезде жарық сезгіштігі артады. Әлсіз жарықтандырылған орталарда пайдаланыңыз. Жылдам

қозғалатын нысандардың бейнелері бұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе

т

ұғырды пайдаланыңыз. Бейне сапасын жақсарту үшін жарықтандыру жағдайлары жақсы жерлерде түнгі

режимді

өшіріңіз.

Жағажай
Те

ңіз немесе көл жағасындағы көріністерге қолданыңыз.

Қар
Жары

қ көзінде артық ұсталған бейнелер болмауы үшін жарық орталарда пайдаланыңыз.

Спорт
Тез

қозғалатын нысандардың бейнелері үшін пайдаланыңыз. Қысқа экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі

б

ұлыңғырлықты азайтады.

Кеш
Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде бейнелер жазу үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі

фонды

қ жарықты немесе майшам жарығын пайдаланады. Жылдам қозғалатын нысандардың бейнелері

б

ұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды пайдаланыңыз.

Бейне ажыратымдылығы

Бейне ажыратымдылы

ғын әр түрлі пішімдерге реттеу.

Full HD (30 кадр/сек)
1920×1080(16:9)
Кадр жылдамды

ғы 30 және жақтарының ара қатынасы 16:9 Full HD (толық жоғары анықтық).

Full HD (60 кадр/сек)
1920×1080(16:9)
Кадр жылдамды

ғы 60 және жақтарының ара қатынасы 16:9 Full HD (толық жоғары анықтық).

HD
1280×720(16:9)

Қатынасы 16:9 HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі.

VGA
640×480(4:3)

Қатынасы 4:3 VGA пішімі.

MMS
Мультимедиалы

қ хабармен жіберуге сәйкес бейнелер түсіріңіз. Бұл бейне пішімінің жазу уақыты бейне файлдары

мультимедиа хабарына сыю

үшін шектелген.

116

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Автоматты түрде түсіру (бейне)

Бейнені жазу барысында суреттерді автоматты т

үрде түсіруді қосыңыз. Smile Shutter™

м

үмкіндігін пайдаланғанда камера бейнені жазуды жалғастырғанда күлімсіреген беттердің лездік

суреттерін автоматты т

үрде түсіреді.

Smile Shutter™ функциясын қосу үшін (бейне)

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Авто түсіру (бейне) > Smile Shutter тарма

ғын тауып, түртіңіз.

SteadyShot™

Бейнені жазу кезінде

құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш қолдың

аз

ғантай қозғалыстарын түзетуге көмектеседі.

Зерделі белсенді

Үлкен және шағын камера дірілдерін түзету үшін іске қосыңыз.

Стандартты
Камераны

ң қатты дірілдеуін жою үшін іске қосыңыз.

Өшірулі
Т

ұрақтандырғыш өшірілген.

Шам

Қоршаған ортадағы жарықтандыру жағдайлары нашар кезде немесе арттан жарық түскен кезде

бейнелерге жары

қтандыруды қамтамасыз ету үшін шамды пайдаланыңыз. Бейне жарқылының

белгішесі бейнекамера экранында

қолжетімді. Кейде бейне сапасы жарықтандыру жағдайлары

нашар болса да, жары

қсыз жақсырақ болатынын ескеріңіз.

Қосулы

Өшірулі

Камераны қолдау туралы қосымша ақпарат

Камера

ға қатысты тексерулерді және басқа пайдалы ақпаратты іздеу үшін анықтама мәзірін

пайдаланы

ңыз. Қолдауға қол жеткізу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1

Камера

қолданбасын ашыңыз.

2

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Қосымша > Анықтама тармағын түртіңіз.

117

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.