Sony Xperia Z3 Plus Dual - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Интернетті шарлау,

қолданбаларды жүктеу немесе электрондық хабарларды жіберу немесе алу

үшін Wi-Fi желісін пайдаланыңыз. Wi-Fi желісіне қосылғаннан кейін құрылғы желіні есте сақтайды

ж

әне келесіде қосылу ауқымында болғанда құрылғыны автоматты түрде қосады.

Кейбір Wi-Fi желілері

қосылу мүмкін болуы үшін веб-бетке кіруді талап етеді. Қосымша ақпарат

алу

үшін тиісті Wi-Fi желі әкімшісіне хабарласыңыз.

Қолжетімді Wi-Fi желілері ашық немесе қорғалған болуы мүмкін:

Ашы

қ желілер Wi-Fi желі атауының жанында белгішесі арқылы көрсетіледі.

Қорғалған желілер Wi-Fi желі атауының жанында белгішесі арқылы көрсетіледі.

Кейбір Wi-Fi желілері өз атауларын жария етпейтіндіктен (SSID) қол жетімді желілер
тізімінде көрінбейді. Желі атауын білсеңіз, оны қол жетімді Wi-Fi желілерінің тізіміне
қолмен қосуға болады.

Wi-Fi функциясын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Wi-Fi функциясын

қосу немесе өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

Wi-Fi қосылғанша бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Wi-Fi желісіне қосылу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Wi-Fi функциясын

қосу үшін слайдерді түртіңіз. Барлық қолжетімді Wi-Fi желілері

к

өрсетіледі.

4

Қосылу үшін Wi-Fi желісін түртіңіз. Қорғалған желілер үшін тиісті кілтсөзді енгізіңіз.

Қосылғаннан кейін күй жолағында көрсетіледі.

Жаңа қолжетімді желілерді іздеу үшін белгішесін түртіңіз, содан кейін Жаңарту пәрменін
түртіңіз. Егер Wi-Fi желісіне сәтті қосыла алмасаңыз, www.sonymobile.com/support/
ішіндегі құрылғыға арналған ақауларды жоюға қатысты кеңестерді қараңыз.

51

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Wi-Fi желісін қолмен қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Т

өмен жылжыңыз және тізімдегі элементтердің соңында белгішесін түртіңіз.

4

Желі атауы (SSID) а

қпаратын енгізіңіз.

5

Қауіпсіздік түрін таңдау үшін Қауіпсіздік өрісін түртіңіз.

6

Қажет болса, кілтсөзді енгізіңіз.

7

Прокси ж

әне IP параметрлері сияқты кеңейтілген опцияларды өңдеу үшін Кеңейтілген

опциялар тарма

ғын түртіп, опцияларды қажетінше өңдеңіз.

8

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

Желілік SSID атауы мен кілтсөзді алу үшін Wi-Fi желісінің әкімшісімен хабарласыңыз.

Wi-Fi сигнал күшін арттыру

Wi-Fi сигналын

қабылдауды жақсарту үшін орындауға болатын бірнеше әрекет бар:

Құрылғыны Wi-Fi кіру нүктесіне жақындатыңыз.

Wi-Fi кіру н

үктесін кез келген ықтимал бөгеттерден немесе кедергілерден алыстатыңыз.

Құрылғының Wi-Fi антенна аумағын (суреттегі бөлектелген аумақ) жаппаңыз.

Wi-Fi параметрлері

Wi-Fi желісіне

қосулы кезде немесе маңайда Wi-Fi желілері қол жетімді кезде осы желілердің

к

үйін көруге болады. Сондай-ақ, құрылғыда ашық Wi-Fi желісі анықталған сайын хабарлау

м

үмкіндігін қосуға болады.

Wi-Fi желі хабарландыруларын қосу немесе өшіру үшін

1

Егер

әлі қосылмаған болса, Wi-Fi функциясын қосыңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Желі хабарландыруы слайдерін түртіңіз.

Қосылған Wi-Fi желісі туралы толық ақпаратты көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қазіргі уақытта қосылған Wi-Fi желісін түртіңіз. Желі туралы толық ақпарат көрсетіледі.

Wi-Fi ұйқы саясатын қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін, содан кейін Ұйқы режимінде Wi-Fi қосулы тарма

ғын түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.

52

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғының MAC мекенжайын табу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз. MAC мекенжайы тізімде көрсетіледі.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) —

қауіпсіз сымсыз желі байланыстарын орнатуға көмектесетін

сымсыз желімен байланысу стандарты. WPS функциясы желі

ңізді қорғау үшін Wi-Fi Protected

Access® (WPA) шифрланымын реттеуді же

ңілдетеді. Сондай-ақ, ұзын кілтсөздерді енгізусіз бар

желіге жа

ңа құрылғыларды қосуға болады.

WPS

қосу үшін мына әдістердің бірін пайдаланыңыз:

Т

үймені басу әдісі — WPS қолдайтын құрылғыдан, мысалы, маршрутизатордан жай ғана түймені

басы

ңыз.

PIN

әдісі — құрылғы кездейсоқ PIN (Жеке идентификациялық нөмір) кодын жасайды, оны WPS

қолдайтын құрылғыда енгізу керек.

WPS түймесі арқылы Wi-Fi желісіне қосылу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Егер

әлі қосылмаған болса, Wi-Fi функциясын қосыңыз.

4

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін Қосымша мүмкіндіктер > WPS басу түймесі

тарма

ғын түртіңіз, содан кейін WPS қолдайтын құрылғыда WPS түймесін басыңыз.

WPS PIN арқылы Wi-Fi желісіне қосылу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Wi-Fi тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Егер

әлі қосылмаған болса, Wi-Fi функциясын қосыңыз.

4

>Қосымша мүмкіндіктер >WPS PIN кодын енгізу тарма

ғын түртіңіз.

5

WPS

қолдайтын құрылғыда көрсетілген PIN кодын енгізіңіз.