Sony Xperia Z3 Plus Dual - Мобильді деректер байланысын ортақтастыру

background image

Мобильді деректер байланысын ортақтастыру

Мобильді деректер байланысын бас

қа құрылғылармен бірнеше әдіспен ортақ пайдалануға

болады:

USB кіру н

үктесі ретінде пайдалану: USB кабелі арқылы мобильді деректер байланысын бір

компьютермен орта

қтастыруға болады.

Bluetooth® кіру н

үктесі ретінде пайдалану – Bluetooth® арқылы басқа төрт құрылғыға дейін

мобильді деректер

қосылымын ортақтастыру.

Портативті хотспот — Wi-Fi ар

қылы бір уақытта 10-ға дейін басқа құрылғымен, соның ішінде,

WPS технологиясын

қолдайтын құрылғылармен мобильді деректер байланысын

орта

қтастырыңыз.

Деректер байланысын USB кабелі арқылы ортақтастыру үшін

1

Құрылғымен бірге келген USB кабелін пайдаланып, құрылғыны компьютерге қосыңыз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Көбірек > Кіру нүк. рет. пайд. және портат. хотспот
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

USB кіру нүктесі ретінде пайд. слайдерін т

үртіңіз, содан кейін сұралса, OK

т

үймесін түртіңіз. Қосылғаннан кейін күй жолағында көрсетіледі.

5

Деректер байланысын орта

қтастыруды тоқтату үшін USB кіру нүктесі ретінде

пайд. слайдерін т

үртіңіз немесе USB кабелін ажыратыңыз.

Құрылғының деректер байланысын және SD картасын USB кабелі арқылы бір уақытта
ортақтастыру мүмкін емес.

53

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Мобильді деректер байланысын басқа Bluetooth® құрылғысымен ортақтастыру
үшін

1

Құрылғыңыз бен екінші Bluetooth® құрылғысы бір-біріне байланыстырылғанына және

құрылғыда мобильді деректер тасымалы іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

Құрылғыңыз: Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Функцияны

қосу үшін Параметрлер > Көбірек > Кіру нүк. рет. пайд. және

портат. хотспот тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін Bluetooth

байластырылуда слайдерін т

үртіңіз.

4

Bluetooth® құрылғысы:

Құрылғы параметрлерін желілік байланысын Bluetooth®

ар

қылы алатын етіп орнатыңыз. Құрылғы компьютер болса, параметрлерді орнатуды

ая

қтау үшін тиісті нұсқауларды қараңыз. Егер құрылғы Android™ операциялық жүйесімен

ж

ұмыс істесе, оның байланыстырылған құрылғы атының артындағы параметрлер

белгішесін Параметрлер > Bluetooth > Жұптастырылған құрылғылар
астынан т

үртіп, Интернетке қосылу ұясына белгі қойыңыз.

5

Құрылғыңыз: К

үй жолағында шығуын күтіңіз. Ол пайда болған кезде,

параметрлерді орнату ая

қталады.

6

Функцияны

өшіру үшін Bluetooth байластырылуда слайдерін қайтадан түртіңіз.

Құрылғыны не Bluetooth® функциясын өшірген сайын Bluetooth байластырылуда
функциясы өшіріледі.

Құрылғыны портативті Wi-Fi хотспоты ретінде пайдалану үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Кіру нүк. рет. пайд. және портат. хотспот
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Портативті хотспоттың параметрлері > Хотспотты конфигурациялау
тарма

ғын түртіңіз.

4

Желі атауы (SSID) а

қпаратын енгізіңіз.

5

Қауіпсіздік түрін таңдау үшін Қауіпсіздік өрісін түртіңіз. Қажет болса, кілтсөзді енгізіңіз.

6

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

7

Функцияны

қосу үшін пернесін түртіңіз, содан кейін Портативті хотспот слайдерін

т

үртіңіз.

8

Егер с

ұралса, растау үшін OK түймесін түртіңіз. Портативті Wi-Fi хотспоты қосулы болған

кезде к

үй жолағында пайда болады.

Мобильді деректер байланысын пайдалану үшін WPS қолдайтын құрылғыға
рұқсат беру үшін

1

Құрылғы портативті хотспот ретінде жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Көбірек > Кіру нүк. рет. пайд. және портат. хотспот >
Портативті хотспоттың параметрлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Хотспотты конфигурациялау тарма

ғында портативті хотспот кілтсөзбен

қорғалғанын тексеріңіз.

5

Өшірілген болса, Құрылғыларды табатын параметрін қосыңыз.

6

WPS басу түймесі т

үймесін түртіңіз, содан кейін қатысты нұсқауларды орындаңыз. Я

болмаса, > WPS PIN кодын енгізу тарма

ғын түртіңіз, содан кейін WPS қолдайтын

құрылғыда шығатын PIN кодын енгізіңіз.

Мобильді хотспотты қайта атау немесе қорғау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Кіру нүк. рет. пайд. және портат. хотспот
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Портативті хотспоттың параметрлері > Хотспотты конфигурациялау
тарма

ғын түртіңіз.

4

Желі атауы (SSID) а

қпаратын енгізіңіз.

5

Қауіпсіздік түрін таңдау үшін Қауіпсіздік өрісін түртіңіз.

6

Қажет болса, кілтсөзді енгізіңіз.

7

САҚТАУ п

әрменін түртіңіз.

54

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.