Sony Xperia Z3 Plus Dual - Деректерді пайдалануды басқару

background image

Деректерді пайдалануды басқару

Белгілі мерзім ішінде

құрылғыдан немесе оған мобильді деректер немесе Wi-Fi байланысы

ар

қылы тасымалданған деректер мөлшерін бақылауға және басқаруға болады. Мысалы,

жекелеген

қолданбалар пайдаланатын деректер мөлшерін көруге болады. Сондай-ақ, қосымша

а

қы төлемеу үшін мобильді деректер байланысы арқылы тасымалданатын деректерге деректерді

пайдалану ескертулері мен шектерін орнату

ға болады.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғыны пайдаланып жатсаңыз, тек оның иесі, яғни негізгі
пайдаланушы, деректерді пайдалану параметрлерін реттей алады. Деректерді пайдалану
параметрлерін реттеу деректерді пайдалануды көбірек басқаруға көмектеседі, бірақ
қосымша ақы алынудан сақтауға кепілдік бермейді.

Деректерді пайдалануды азайту үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы > Дерек сақтағыш тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Мобильді деректер желілік байланысын

қосу үшін SIM картасын таңдаңыз.

4

Функцияны

қосу немесе өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

Деректер тасымалын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Деректер тасымалын

қосу немесе өшіру үшін Моб-ді дер-р тас. слайдерін түртіңіз.

Деректер тасымалы өшірілген болса да, құрылғы Wi-Fi және Bluetooth® байланыстарын
орната алады.

Деректерді пайдалану ескертуін орнату үшін

1

Мобильді деректер тасымалы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы > Есепшот ұсыну мерзімі
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Ескерту де

ңгейін орнату үшін Деректер туралы ескерту параметрін түртіп, қажетті

деректер шегін енгізі

ңіз және ОРНАТУ пәрменін түртіңіз. Деректер тасымалының

м

өлшері орнатқан деңгейге жеткенде ескерту хабарландыру аласыз.

Мобильді деректер шегін орнату үшін

1

Мобильді деректер тасымалы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Деректер шегін орнату жанында

ғы слайдерді түртіңіз.

Мобильді деректерді пайдалану мөлшері орнатылған шекке жеткенде құрылғыда
мобильді деректер тасымалы автоматты түрде өшіріледі.

Жекелеген қолданбалардың деректерді пайдалану мөлшерін басқару үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Бағдарламалар тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Бас

қару керек қолданбаны түртіңіз, содан кейін Деректердің пайдаланылуы

параметрін т

үртіңіз.

Қатысты деректерді пайдалану параметрлерінің өзгертілуі кейбір қолданбалардың
өнімділігіне кері әсер етуі мүмкін.

55

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Деректер пайдалану мөлшерін тексеру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Мобильді деректер байланысы ар

қылы тасымалданған деректердің мөлшері туралы

а

қпаратты көру үшін Ұялы деректерді пайдалану тармағын тауып, түртіңіз.

4

Wi-Fi байланысы ар

қылы тасымалданған деректердің мөлшері туралы ақпаратты көру

үшін Wi-Fi деректерін пайдалану тармағын түртіңіз.