Sony Xperia Z3 Plus Dual - Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру

background image

Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына
келтіру

Әдетте, фотосуреттерді, бейнелерді және басқа жеке мазмұнды тек құрылғының ішкі жадында

са

қтамау керек. Құрылғыңыз зақымдалса, жоғалса немесе ұрланса, оның ішкі жадында

са

қталған деректерді қалпына келтіру мүмкін емес болуы мүмкін. Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралымен қосалқы көшірме жасаған жөн, осылайша деректер сыртқы

45

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

құрылғыға қауіпсіз түрде сақталады. Бұл әдіс әсіресе құрылғының бағдарламалық құралын

жа

ңарақ Android нұсқасына жаңартқанда ұсынылады.

«Xperia™

қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру» қолданбасын зауыттық деректерді

қалпына келтірудің алдында деректердің қосалқы көшірмесін жасау үшін ұсынылады. Осы

қолданбамен онлайн есептік жазбаға, USB хост адаптері арқылы құрылғыға қосылған SD

картасына немесе сырт

қы USB сақтау құрылғысына деректердің қосалқы көшірмесін жасауға

болады:
«Google

қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру» қолданбасы арқылы деректердің

қосалқы көшірмесін Google серверіне жасауға болады.

Деректердің қосалқы көшірмесін компьютерде жасау

Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын құрылғыдағы деректердің қосалқы көшірмесін

компьютерде немесе Apple

®

Mac

®

компьютерінде жасау

үшін пайдаланыңыз. Келесі деректер

т

үрлерінің қосалқы көшірмесін жасауға болады:

Қоңыраулар журналдары

М

әтіндік хабарлар

К

үнтізбе

Параметрлер

Музыка мен бейнелер сия

қты мультимедиалық файлдар

Фотосуреттер мен кескіндер

Компьютер көмегімен деректердің қосалқы көшірмесін жасау үшін

1

Құрылғы экранының құлпын ашып, USB кабелін пайдаланып компьютерге қосыңыз.

2

Автоматты т

үрде іске қосылмаса, компьютерде Xperia™ Companion бағдарламалық

құралын ашыңыз. Бірнеше сәттен кейін компьютер құрылғыны анықтайды. Құрылғыда

Файлдарды тасымалдау режимін та

ңдаңыз.

3

Xperia™ Companion негізгі экранында Қосалқы көшірме жасау п

әрменін басыңыз.

4

Құрылғыдағы деректердің қосалқы көшірмесін жасау үшін экрандағы нұсқауларды

орында

ңыз.

Xperia™ Companion орнатылмаған болса, құрылғыңызды компьютерге қосқанда оны
орнату сұралады.

Компьютер көмегімен деректерді қалпына келтіру үшін

1

Құрылғы экранының құлпын ашып, USB кабелін пайдаланып компьютерге қосыңыз.

2

Автоматты т

үрде іске қосылмаса, компьютерде Xperia™ Companion бағдарламалық

құралын ашыңыз. Бірнеше сәттен кейін компьютер құрылғыны анықтайды. Құрылғыда

Файлдарды тасымалдау режимін та

ңдаңыз.

3

Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралының негізгі экранында Қалпына келтіру

п

әрменін басыңыз.

4

Қосалқы көшірмелер жазбаларынан қосалқы көшірме файлын таңдаңыз, содан кейін

Келесі п

әрменін басыңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Xperia™ Companion орнатылмаған болса, құрылғыңызды компьютерге қосқанда оны
орнату сұралады.

«Xperia™ қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру»
қолданбасы арқылы деректердің қосалқы көшірмесін жасау

«Xperia™

қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру» қолданбасы арқылы деректердің

онлайн немесе жергілікті

қосалқы көшірмесін жасауға болады. Деректерді кезеңді түрде сақтау

үшін мұны қолмен істеуге немесе автоматты қосалқы көшірме жасау функциясын қосуға болады.
«Xperia™

қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру» қолданбасын зауыттық деректерді

қалпына келтірудің алдында деректердің қосалқы көшірмесін жасау үшін ұсынылады. Осы

қолданбамен онлайн есептік жазбаға, USB хост адаптері арқылы құрылғыға қосылған SD

картасына немесе сырт

қы USB сақтау құрылғысына келесі деректер түрлерінің қосалқы

к

өшірмесін жасауға болады:

Контактілер

С

өйлесулер

46

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңыраулар журналы

К

үнтізбе

Электронды

қ пошта есептік жазбалары

Wi-Fi есептік жазбалары

Құрылғы параметрлері

Қолданбалар

Xperia™ негізгі экраныны

ң орналасуы

Автоматты түрде қосалқы көшірме жасау функциясын реттеу үшін

1

USB са

қтау құрылғысына контенттің қосалқы көшірмесін жасасаңыз, сақтау

құрылғысының құрылғыға USB хост адаптері арқылы жалғанғанын тексеріңіз. Қосалқы

к

өшірмені SD картасына сақтайтын болсаңыз, SD картасы құрылғыға дұрыс бекітілгенін

тексері

ңіз. Егер контенттің көшірмесін онлайн есептік жазбаға жасап жатсаңыз, Google™

есептік жазбасына тіркелгені

ңізді тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Xperia™ қос. көшірме жасау және қалпына келт. астында Авто-ты сақ.
көшірме
т

үймесін түртіңіз.

5

Қосалқы көшірмені автоматты түрде жасау функциясын қосу үшін қосу-өшіру қосқышын

т

үртіңіз.

6

Қосалқы көшірме файлдары сақталатын жерді таңдаңыз.

7

Қажет болса, қосалқы көшірме жасау жиілігін, қосалқы көшірме жасау уақытын және

қосалқы көшірме жасалатын нақты деректерді таңдаңыз. Әйтпесе, қосалқы көшірме

жасау

әдепкі параметрлерге сай орындалады.

8

Параметрлерді са

қтау үшін белгішесін түртіңіз.

Мазмұнның сақтық көшірмесін қолмен жасау үшін

1

USB са

қтау құрылғысына контенттің қосалқы көшірмесін жасасаңыз, сақтау

құрылғысының құрылғыға USB хост адаптері арқылы жалғанғанын тексеріңіз. Қосалқы

к

өшірмені SD картасына сақтайтын болсаңыз, SD картасы құрылғыға дұрыс салынғанын

тексері

ңіз. Егер контенттің көшірмесін онлайн есептік жазбаға жасап жатсаңыз, Google™

есептік жазбасына тіркелгені

ңізді тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Xperia™ қос. көшірме жасау және қалпына келт. астында Қосымша
тарма

ғын түртіңіз.

5

Қол. қос. көш. жас. опциясын т

үртіңіз, содан кейін қосалқы көшірменің межелі орны

мен

қосалқы көшірмесін жасау қажет деректерді таңдаңыз.

6

Қосалқы көшірме жасау п

әрменін түртіңіз.

7

Деректерді

ң қосалқы көшірмесі жасалғаннан кейін Аяқтау түймесін түртіңіз.

Қосалқы көшірме файлын өңдеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Xperia™ қос. көшірме жасау және қалпына келт. астында Қосымша
тарма

ғын түртіңіз.

4

Қосалқы көш. фай. өң. п

әрменін түртіңіз, содан кейін қосалқы көшірме жасау көзін

ж

әне жойылатын деректер түрлерін таңдаңыз.

5

Деректерді жою п

әрменін түртіңіз.

6

Растау

үшін OK пәрменін түртіңіз.

7

Деректер жойыл

ғаннан кейін Аяқтау пәрменін түртіңіз.

47

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қосалқы көшірмесі жасалған мазмұнды қалпына келтіру үшін

1

Егер мазм

ұнды USB сақтау құрылғысынан қалпына келтірсеңіз, сақтау құрылғысы

құрылғыңызға USB хост адаптерін пайдаланып жалғанғанын тексеріңіз. Егер мазмұнды

SD картасынан

қалпына келтірсеңіз, SD картасының құрылғыға дұрыс салынғанын

тексері

ңіз. Xperia қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қызметінен мазмұнды

қалпына келтіріп жатсаңыз, Google™ есептік жазбасына кіргеніңізді тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Xperia™ қос. көшірме жасау және қалпына келт. астында Деректерді қал-
на келтіру
п

әрменін түртіңіз, содан кейін қалпына келтіру көзін және қалпына келтіру

керек деректерді та

ңдаңыз.

5

Деректерді қал-на келтіру п

әрменін түртіңіз.

6

Мазм

ұн қалпына келгеннен кейін Аяқтау түймесін түртіңіз.

Қосалқы көшірме жасағаннан кейін деректер мен параметрлерге жасалған өзгерістер
(мысалы, сіз орнататын кез келген жаңа қолданбалар) кез келген келесі қалпына келтіру
процедурасының барысында жойылатынын есте сақтаңыз.

Google қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қолданбасы
арқылы деректердің қосалқы көшірмесін жасау

«Google

қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру» қолданбасы арқылы деректердің

қосалқы көшірмесін Google серверіне жасауға болады. Сондай-ақ, қолданбаны қайта орнатқанда

қолданба деректері мен параметрлерін қалпына келтіру үшін автоматты қалпына келтіру

функциясын

қосуға болады.

Осы

қолданбамен келесі дерек түрлерінің қосалқы көшірмесін жасауға болады:

Қолданбалар

Бетбелгілер

Wi-Fi желілері

Бас

қа параметрлер

Деректердің қосалқы көшірмесін Google™ есептік жазбасында жасау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Google™ қос. көшірме жасау және қалпына келт. астында Деректердің
қосалқы көшірмесін жасау
п

әрменін түртіңіз, содан кейін слайдерді түртіңіз.

Қолданбаны қайта орнатқанда автоматты түрде қалпына келтіруді қосу немесе
өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Google™ қос. көшірме жасау және қалпына келт. тарма

ғында Авто. түрде

қалп. келтіру слайдерін т

үртіңіз.

48

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.