Sony Xperia Z3 Plus Dual - Bluetooth® сымсыз технологиясы

background image

Bluetooth® сымсыз технологиясы

Bluetooth® функциясын Bluetooth® функциясымен сыйысымды бас

қа құрылғыларға файлдарды

жіберу немесе хэндсфри

құралдарын қосу үшін пайдаланыңыз. Bluetooth® байланыстары 10 метр

(33 фут) ау

қымында, арада қатты заттар болмағанда жақсырақ жұмыс істейді. Кейбір

жа

ғдайларда құрылғыны басқа Bluetooth® құрылғыларымен қолмен байланыстыру керек.

Bluetooth® құрылғыларының бір-бірімен әрекеттесу қабілеті және үйлесімділігі әр түрлі
болуы мүмкін.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғы қолданылатын жағдайда әрбір пайдаланушы
Bluetooth® параметрлерін ауыстыра алады және өзгертулер барлық пайдаланушыларға
әсер етеді.

Bluetooth

®

функциясын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Bluetooth тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Функцияны

қосу немесе өшіру үшін Bluetooth слайдерін түртіңіз.

Құрылғыны атау

Құрылғыға атау қоюға болады. Bluetooth

®

функциясын іске

қосып, құрылғы көрінетін етіп

орнатыл

ғаннан кейін бұл атау басқа құрылғыларда көрсетіледі.

Құрылғыға атау қою үшін

1

Bluetooth

®

функциясы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Bluetooth тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

> Осы құрылғының атауын өзгерту тарма

ғын түртіңіз.

5

Құрылғы атауын енгізіңіз.

6

АТЫН ӨЗГЕРТУ п

әрменін түртіңіз.

Басқа Bluetooth

®

құрылғысымен байланыстыру

Құрылғыңызды басқа құрылғымен жұптастырғанда, құрылғыңызды мысалы, Bluetooth

®

гарнитурасына немесе Bluetooth

®

к

өлік жинағына қосып, музыканы ортақтастыру үшін осы

құрылғыларды пайдалануға болады.

134

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыңызды басқа Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастырғаннан кейін құрылғыңыз осы

ж

ұпстастыруды есінде сақтайды. Құрылғыны Bluetooth

®

құрылғысымен бірінші рет

байланыстыр

ғанда рұқсат кодын енгізу қажет болуы мүмкін. Құрылғы әмбебап 0000 рұқсат

кодын автоматты т

үрде пайдаланып көреді. Егер бұл жұмыс істемесе, құрылғының рұқсат кодын

алу

үшін Bluetooth

®

құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Алдыңғы

байланыстырыл

ған Bluetooth

®

құрылғысына келесі жолы қосылғанда рұқсат кодты қайта

енгізуді

ң қажеті жоқ.

Кейбір Bluetooth

®

құрылғылар, мысалы, көптеген Bluetooth

®

гарнитуралары дұрыс жұмыс

істеуі үшін байланыстыру мен қосылуды қажет етеді.

Телефоныңызды бірнеше Bluetooth

®

құрылғымен байланыстыруға болады, бірақ бір

уақытта тек бір Bluetooth

®

профиліне қосылу керек.

Құрылғыны басқа Bluetooth

®

құрылғысымен байланыстыру үшін

1

Байланыстыру

қажет құрылғының Bluetooth

®

функциясы

қосулы екенін және басқа

Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін тексеріңіз.

2

Құрылғыңыздың Негізгі экран экранында белгішесін басыңыз.

3

Параметрлер > Bluetooth тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Функцияны

қосу үшін Bluetooth слайдерін түртіңіз. Қолжетімді Bluetooth

®

құрылғыларының тізімі көрсетіледі.

5

Байланыстыру

қажет Bluetooth

®

құрылғысын түртіңіз.

6

Қажет болса, рұқсат кодын енгізіңіз немесе екі құрылғыда бір рұқсат кодын растаңыз.

Құрылғыны басқа Bluetooth

®

құрылғысына қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Bluetooth тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Қосылу қажет Bluetooth

®

құрылғысын түртіңіз.

Bluetooth

®

құрылғысын байланыстырудан шығару үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Bluetooth тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Жұптастырылған құрылғылар астында байланыстырудан шы

ғару керек құрылғы

атауыны

ң жанында белгішесін түртіңіз.

4

ҰМЫТУ п

әрменін түртіңіз.

Bluetooth

®

технологиясының көмегімен элементтерді жіберу және

алу

Телефондар мен компьютерлер сия

қты Bluetooth

®

технологиясын

қолдайтын құрылғылармен

элементтерді орта

қтастыру үшін Bluetooth

®

технологиясын пайдаланы

ңыз. Келесі элемент

т

үрдерін жіберуге және алуға болады:

Фотосуреттер мен бейнелер

Музыка мен бас

қа дыбыс файлдары

Веб беттері

135

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Bluetooth

®

функциясы арқылы элементтерді жіберу үшін

1

Алушы құрылғы: Bluetooth

®

функциясы

қосылғанына және құрылғы басқа Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін тексеріңіз.

2

Жіберуші құрылғы: Жіберілетін элементті

қамтитын қолданбаны ашып, элементке

жылжы

ңыз.

3

Қолданбаға және жіберілетін элементке байланысты, мысалы, элементті түртіп, ұстап

т

ұру, элементті ашу және түймесін басу керек болуы мүмкін.

4

Bluetooth параметрін та

ңдаңыз.

5

Сізден с

ұралса, Bluetooth

®

функциясын

қосыңыз.

6

Алушы

құрылғының атауын түртіңіз.

7

Алушы құрылғы: С

ұралса, байланысты қабылдаңыз.

8

Жіберуші құрылғы: С

ұралса, алушы құрылғыға тасымалдауды растаңыз.

9

Алушы құрылғы: Кіріс элементті

қабылдаңыз.

Bluetooth

®

функциясы арқылы элементтерді алу

1

Bluetooth

®

функциясы

қосулы және басқа Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін

тексері

ңіз.

2

Енді жіберетін

құрылғы құрылғыңызға деректерді жіберуді бастайды.

3

С

ұралса, екі құрылғыда да бірдей рұқсат кодын енгізіңіз немесе ұсынылған рұқсат кодын

раста

ңыз.

4

Құрылғыға кіріс файл туралы ескертілгенде, күй жолағын төмен қарай сүйреңіз де,файл

тасымалдауын

қабылдау үшін ескертуді түртіңіз.

5

Файлды тасымалдауды бастау

үшін Қабылдау түймесін түртіңіз.

6

Тасымалдауды

ң орындалу барысын көру үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

7

Алын

ған элементті ашу үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз де, тиісті ескертуді

т

үртіңіз.

Bluetooth® функциясы арқылы алынған файлдарды көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Bluetooth тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

белгішесін басып, Алынған файл-ды көрсету п

әрменін таңдаңыз.

136

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.