Sony Xperia Z3 Plus Dual - Sisu jagamine DLNA Certified™‎-seadmetega

background image

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata või esitada teistes seadmetes (nt teleris

või arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovõrgus ja nendeks võivad olla

Sony telerid või kõlarid või muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance’i märgis

DLNA Certified™. Saate oma seadmes vaadata või esitada ka teiste DLNA Certified™-

seadmete sisu.
Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate näiteks seadme

kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile või vaadata suure ekraaniga

telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.

Märgisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine teie

seadmes

Kui esitate oma seadme kaudu faile teisest seadmest, mis kannab märgist DLNA

Certified™, toimib see teine seade serverina. Teiste sõnadega, see seade jagab oma sisu

võrgu kaudu. Serverseadme sisu jagamise funktsioon peab olema lubatud ning lubatud

peab olema juurdepääs teie seadmele. Samuti peab serverseade olema ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

Teise seadmesse salvestatud muusikapala esitamine oma seadmes

1

Veenduge, et seade, millega soovite faile jagada, oleks ühendatud teie seadmega

samasse Wi-Fi-võrku.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Koduvõrk.

4

Valige ühendatud seadmete loendist sobiv seade.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige muusikapala, mida soovite esitada. Kui

muusikapala on valitud, algab selle esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni

või .

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Koduvõrk.

4

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.

127

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Jagatud foto vaatamine oma seadmes

1

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ühendatud teie

seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .

3

Koputage ikooni ja siis valikut

Koduvõrk.

4

Valige seade ühendatud seadmete loendist.

5

Sirvige ühendatud seadme kaustades ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine märgisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist või esitamist märgisega DLNA Certified™

seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu

jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Näiteks võib klientseadmena töötada teler, laua-

või tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis töötab

see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma

juurdepääsuloa ka klientseadmetele. Pärast seda saavad need seadmed registreeritud

klientideks. Juurdepääsulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.

Märgisega DLNA Certified™ seadmetega failide jagamise seadistamine

1

Ühendage oma seade Wi-Fi-võrku.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ning seejärel otsige üles ja valige Seaded >

Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Puudutage jaotise

Jaga meediumisisu kõrval olevat liugurit.

4

Looge oma seadmega ühendus samas Wi-Fi-võrgus oleva arvutit või muu

DLNA™-klientseadmega.

5

Teie seadme olekuribale ilmub teadaanne. Avage teadaanne ja määrake

juurdepääsuõigus igale teie arvutiga ühenduda püüdvale klientseadmele.

Etapid teie seadmes olevatele meediumitele juurdepääsuks DLNA™-klientseadmega olenevad

klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui teie seade ei suuda

võrgus klientseadmega ühendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi-võrk töötab.

Menüüsse

Meediumiserver pääseb ka mõnest rakendusest, nagu Muusika või Album, kui

lohistate rakenduse avakuva vasakut serva paremale ja puudutate seejärel valikuid

Seaded >

Meediumiserver.

Koduvõrgus olevate teiste seadmetega failide jagamise peatamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Puudutage liugurit

Jaga meediumisisu.

Juurdepääsulubade määramine ootel olevale seadmele

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Valige loendist

Ootel seadmed seade.

4

Valige juurdepääsuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Valige seade loendist

Registreeritud seadmed ja seejärel valige Muuda nime.

4

Sisestage seadme uus nimi ja koputage valikut

OK.

Registreeritud seadme pääsutaseme muutmine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Valige loendist

Registreeritud seadmed seade.

4

Puudutage valikut

Muuda pääsutaset ja tehke soovitud valik.

128

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Abi saamiseks märki DLNA Certified™ kandvate seadmetega sisu jagamise kohta

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Seadme ühendus > Meediumiserver.

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Spikker.

Failide kuvamine teises seadmes funktsiooni Cast abil

DLNA™-tehnoloogiate abil saate oma seadmesse salvestatud meediumfailid edasi

suunata teise, samas Wi-Fi-võrgus olevasse seadmesse. Vastuvõttev seade peab olema

võimeline toimima digitaalmeediumi renderdina (DMR) ja esitama teie seadmest saadud

sisu. DMR-seadmed on näiteks DLNA™-toega teler või Windows® 7 või sellest uuema

versiooniga arvuti.

Jagatud meediumite esitamise etapid võivad sõltuda klientseadmest. Lisateavet vaadake

DMR-seadme kasutusjuhendist.

Digitaalse autorikaitsega (DRM) turvatud sisu ei saa DLNA™-tehnoloogia abil digitaalmeediumi

renderdiga esitada.

Fotode või videote kuvamine klientseadmes funktsiooni Cast abil

1

Veenduge, et oleksite DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja et

see oleks ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles valik

Album ja koputage seda.

4

Sirvige ja avage fotosid või videoid, mida soovite vaadata.

5

Nipsake olekuribal kahe sõrmega alla, seejärel puudutage ikooni ja valige

seade, millega soovite sisu jagada.

6

Klientseadmega fotode või videote jagamise lõpetamiseks puudutage ikooni ja

valige

Peata ülekanne.

Kui puudutate ikooni

, võite loendis näha ka funktsiooni Google Cast toetavaid seadmeid.

Muusikapalade esitamine klientseadmes funktsiooni Cast abil

1

Veenduge, et oleksite DMR- või DLNA™-klientseadme õigesti seadistanud ja et

see oleks ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi-võrku.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

3

Valige muusikakategooria ja otsige üles muusikapala, mida soovite jagada, ning

seejärel puudutage seda.

4

Puudutage ikooni ja valige klientseade, millega soovite sisu jagada.

Muusikapala hakatakse esitama valitud seadmes.

5

Klientseadmega ühenduse katkestamiseks puudutage ikooni ja seejärel valikut

Peata ülekanne.

Kui puudutate ikooni

, võite loendis näha ka funktsiooni Google Cast toetavaid seadmeid.