Sony Xperia Z3 Plus Dual - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack হি ্ুবদেি ্ৃনষ্টিনক্ত নবনিষ্ট মািুষর্র জি্য এক স্ক্রীি নররার পনররষবা। আপিার

Android যরন্ত্র করা ফকারিা ইরভ্টে বা কারজর বণদেিা কররত TalkBack মুরখ বিা প্রনতন্রিয়া

ব্যবহার করর। TalkBack ব্যবহারকারীর ই্টোররিস বণদেিা করর এবং সফ্টওয়্যার ত্রুটি, নবজ্ঞন্তি

এবং বাতদো পরড় ফিািায়।

TalkBack সক্ষম কররত

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, এ আিরতা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং পসটিংস > ্রেয়িেয়যা্য্যিা > TalkBack এ আিরতা চাপুি৷

3

অি-অি সু্যইরচ আিরতা চাপুি তারপর ঠ. আয়ছ আিরতা চাপুি৷

কথি পনরবতদেি কররত, TalkBack এর জি্য িীরব্যাক এবং অনভরুনচগুনিরত স্পিদে করুি, পসটিংস আিরতা

চাপুি৷

আপনি ববনিষ্ট্যটিরক সক্ষম করার পর TalkBack সরঙ্গ সরঙ্গ একটি টিউরটানরয়াি আরম্ভ করর৷ এই

টিউরটানরয়ািটি ফথরক প্র্থিাি কররত, ্রেস্থান করুন ফবাতামটিরত ্ুবার আিরতা চাপ ন্ি৷

TalkBack অক্ষম কররত

1

আপিার ফহাম স্ক্রীি ফথরক, এ ্ুবার আিরতা চাপুি৷

2

খুঁজুি এবং পসটিংস > ্রেয়িেয়যা্য্যিা> TalkBack এ আিরতা চাপুি৷

3

অি-অি সু্যইরচ ্ুবার আিরতা চাপুি তারপর ঠ. আয়ছ ফত ্ুবার আিরতা চাপুি৷